Avbestillingsforsikring

Avbestillingsforsikring Hvis ulykken skjer før ferien har begynt...

Når du reiser med Nortlander har du mulighet til å legge til en avbestillingsforsikring når du bestiller en reise eller før du betaler registreringsavgiften. Den beskytter deg hvis det plutselig oppstår en uforutsett hendelse før turen som hindrer deg i å delta på den bestilte reisen.

Når gjelder avbestillingsforsikringen?

  • Hvis du eller andre i reisefølget ditt som har avbestillingsforsikring blir rammet av akutt sykdom eller skader.
  • Alvorlig sykdom eller dødsfall i din nærmeste familie.
  • Hvis boligen din er utsatt for brann eller innbrudd.
  • Hvis turen må innstilles på grunn av komplikasjoner i svangerskapet.
  • Dersom du som student ikke består eksamen eller på grunn av akutt sykdom ikke kan gjennomføre eksamen og derfor må ta ny eksamen.
  • Du blir skilt/separert eller samlivet opphører.
  • Hvis din egen virksomhet utsettes for svindel eller ulovlig streik.
  • Hvis du blir sagt opp og skal begynne i en ny stilling tett opp mot avreisedato.

Vær oppmerksom på at forsikringen ikke dekker hvis årsaken til avbestilling skyldes eksisterende lisdelse som var kjent da forsikringen ble kjøpt. Forsikringen gjelder heller ikke hvis du angrer kjøpet av reisen.

Prisen for avbestillingsforsikringen er 649 kr. per person.

Vilkår og betingelser

1. Betingelser for tegning og betaling
Avbestillingsforsikringen skal tegnes og betales senest den dagen bestillingen blir bindende. Ved bestilling av en reise mer enn 60 dager før avreise blir bestillingen bindende når registreringsavgiften er betalt, dvs. innen 3 dager fra bestillingstidspunktet. Ved bestilling av en reise mindre enn 60 dager før avreise skjer endelig betaling direkte og bestillingen blir dermed bindende. Etter at bestillingen er bindende kan ikke avbestillingsforsikringen endres, det vil si at den verken kan legges til eller fjernes.

2. Opplysning om skade:
Forsikringstakeren skal opplyse om årsaken til avbestillingen så snart som mulig etter at kanselleringen har oppstått. Årsaken til oppsigelsen må bekreftes av lege i form av legeerklæring og/eller familieattest, politirapport, bevis fra forsikringsselskap eller annen egnet myndighet avhengig av årsaken. 

3. Forsikringstakeren har rett til å avlyse reisen før den har startet dersom noe av følgende skjer:
3.1. Akutt sykdom eller dødsfall hos forsikringstaker eller nær slektning. Med akutt sykdom menes nyoppstått sykdom eller plutselig uforutsett forverring av varig/kronisk sykdom som har vært stabil de siste 6 måneder før forsikringen ble tegnet. Nære slektninger omfatter ektefeller/samboere, søsken, foreldre, besteforeldre, svigerforeldre, barn, barnebarn, svigersønn/svigerdatter, svoger/svigerinne. 

 

3.2. Forsikringstakeren har svangerskapskomplikasjoner og lege vurderer å fraråde reise.
3.3. Materiell skade på forsikringstakerens private bolig eller virksomhet i form av brann, oversvømmelse eller innbrudd.
3.4. Forsikringstakerens virksomhet utsettes for bedrageri av en eller flere ansatte eller ved ulovlig streik i virksomheten som annonseres umiddelbart før avreise.
3.5. Forsikringstakeren er student på heltidsutdanning ved høyskole eller universitet og stryker på eksamen eller kan ikke på grunn av akutt sykdom avlegge eksamen og må ta ny eksamen som finner sted i reiseperioden eller inntil to uker etter planlagt hjemkomst.
3.6. Forsikringstakeren kan av medisinske grunner ikke gjennomføre vaksinasjon innført i forsikringstiden som et krav for innreise til det landet forsikringstakeren skal reise til.
3.7. Arbeidsgivers uventede oppsigelse eller "lock-out" av forsikringstakeren som inntreffer i forsikringstiden og innen 3 måneder før avreise samt nytt arbeidsforhold mindre enn 1 måned før avreise i forhold til uventet oppsigelse da forsikringstakeren ikke har anledning til ferie på tidspunktet ved nye arbeidsforhold.
3.8. Forsikringstakeren rammes av skilsmisse eller opphør av samboerskap innen 3 måneder før avreise med krav om samme registrerte adresse i minst 12 måneder før separasjonen.
3.9. Forsikringstakeren innkalles til militærtjeneste eller som vitne i juridiske saker.

4. Avbestillingsforsikringen gjelder ikke dersom:
4.1. Forsikringstakeren var klar over hendelsen som forårsaket avbestillingen på tidspunktet for å tegne og betale avbestillingsforsikringen.
4.2. Sykdommen, herunder svangerskapskomplikasjoner og skade, som ligger til grunn for avbestillingen, forelå ved tegning av avbestillingsforsikringen. Dette gjelder også sykdom eller skade uten en diagnose som har vist symptomer eller er under utredning. Det gis imidlertid erstatning for sykdom som 1) ikke har vist symptomer, 2) har vært årsak til legebesøk (i tillegg til generell kontroll), 3) har medført endring i medisinering eller 4) har medført sykehusinnleggelse senest 3 måneder før kjøpet av reisens avbestillingsforsikring.
4.3. Avbestilling til reisearrangør skjer senere enn avreisetidspunktet eller forsikringstakeren har startet reisen ved avbestillingstidspunktet.
4.4. Avbestilling skjer på grunn av at man anger eller endrede reiseplaner.

5. Personer som omfattes av avbestillingen:  
Følgende personer har rett til å avbestille reisen når forsikringstakeren avbestiller på gyldig grunnlag: 1) Forsikringstakeren som berøres av hendelsen og tre medreisende som har tegnet og betalt avbestillingsforsikring, det vil si til sammen 4 personer, eller 2) Forsikringstakeren som berøres av hendelsen og dennes medreisende nære slektninger som har tegnet og betalt avbestillingsforsikring.