Reisevilkår

Reisevilkår

Følgende bestemmelser er utarbeidet av Reisearrangører i Danmark og anvendes av foreningens medlemmer. Bestemmelsene er utarbeidet i samsvar med "Lov om pakkereiser og sammensatte reisearrangementer", som sammen med annen dansk lovgivning regulerer kjøpet av reisen og eventuelle krav som måtte reises mot reisearrangøren.

Bestemmelsene gjelder for kombinasjonen av reisetjenester omtalt som en pakkereise i henhold til direktiv (EU) 2015/2302.

Reisen er omfattet av alle EU-rettigheter for pakkereiser. Dette betyr blant annet at Skinetworks 2020 A/S (Nortlander/Danski/Slopetrotter) er ansvarlig for korrekt levering av den samlede pakkereisen.

Skinetworks 2020 A/S (Nortlander/Danski/Slopetrotter) har også satt opp lovbestemt beskyttelse for å refundere betalingene dine og, hvis pakkereisen inkluderer transport, sikre hjemsendelse i tilfelle konkurs eller insolvens. Denne forsikringen får du via Rejsegarantifonden, Haldor Topsøes Allé 1, st., Bygning 91, 2800 Kgs. Lyngby.

Mer informasjon om sentrale rettigheter i henhold til direktiv (EU) 2015/2302 - Klikk her

Følgende nedstående bestemmelser gjelder også for reisen. Det som er skrevet i kursiv stil er avvikelser fra de allmenne bestemmelsene fra Reisearrangører i Danmark som gjelder for Nortlander/Danski/Slopetrotter.

Punkt 1 – Kjøp av reisen

Kjøpet av reisen, og dermed reisens opplysninger og vilkår, er bindende for reisearrangøren og kunden når depositumet og/eller hele reisens pris er betalt i rett tid. Ved betaling forutsettes det at kunden har akseptert de oppgitte opplysninger og vilkår for reisen, herunder disse generelle bestemmelsene for kjøp og deltakelse i pakkereiser samt reisearrangørens informasjon om reisen.

Før reisens begynnelse skal reisearrangøren gjøres oppmerksom på muligheten for å tegne reiseforsikring som dekker utgifter til behandling og hjemsendelse ved ulykke eller sykdom i den utstrekning helsetrygdkortet ikke dekker. Den reisende anbefales å tegne reiseforsikring samt å sørge for at forsikringen har den nødvendige dekning. For salg av reiseforsikring mottar reisearrangøren vanligvis provisjon fra forsikringsselskapet. Kontakt salgspersonalet for mer informasjon om reiseforsikringer.

Barn og unge under 18 år som reiser uten voksent reisefølge, må legge frem en erklæring fra foreldre eller foresatte om at de har tillatelse til reisen ved kjøp av reisen. Dette gjelder dog ikke dersom reisen er kjøpt av en forelder eller foresatt. Foreldrefullmakt kan finnes her.

Navnet som fremkommer først på reisedokumentet eller er angitt som betaler av reisen, regnes som reisens eier. Det er kun denne personen som kan endre og/eller avbestille reisen. Enhver henvendelse, korrespondanse eller refusjon fra reisearrangøren angående reisen vil skje til denne personen.

Den reisende er forpliktet til å kontrollere opplysningene i reisedokumentet og andre opplysninger umiddelbart. Det er den reisendes ansvar å påpeke eventuelle feil så snart som mulig. Endring kan være knyttet til et gebyr eller ny bestilling.

Navn på reisedokumentet må alltid samsvare med passet og skal alltid inneholde minst fornavn og etternavn.

Da eventuelle reisemeldinger fortrinnsvis sendes på SMS eller e-post, er det svært viktig at denne informasjonen vises i bestillingen og oppdateres om nødvendig.

Videre forbindelser er kun inkludert som en del av reisen hvis de selges sammen med pakkereisen eller flybilletten som en del av den.

Hvis den reisende bestiller forbindelse mellom transport i kombinasjon med en pakkereise, er det viktig å beregne tilstrekkelig tid mellom de 2 transportene:

I Europa anbefales minimum 2,5 timer. Utenfor Europa anbefales minimum 4 timer.

Det anbefales å bestille billetter som kan av-/ombookes dersom det skulle oppstå en flyforsinkelse på pakkereisen.

Punkt 2 – Reisens pris m.m.

Reisens pris inkluderer – med mindre annet er oppgitt – transport ved valg av fly, tog eller buss, heiskort, flyplassavgifter, passasjeravgift, eventuelt moms, overnatting, eventuelt måltider og utvalgte tilvalg i henhold til tilbudsmaterialet, nettsiden og reisedokumentet. Turistskatt er ikke inkludert i reisens pris og betales direkte på destinasjonen.

Prisen på markedsførte reiser kan oppjusteres eller nedjusteres fortløpende avhengig av tilbud og etterspørsel etter feriereiser.

Kostnader for pass, visum, vaksinasjoner, forsikring og lignende er, med mindre annet er oppgitt, ikke inkludert i prisen, og ansvaret for disse ligger hos den reisende selv. For mer informasjon, se punkt 7.

Spesielle hotellfasiliteter som adgang til spa og fitness er vanligvis ikke inkludert i prisen for reisen, og det kan forventes at det på noen hoteller belastes leie av f.eks. safe, tilgang til Wi-Fi, m.m.

På destinasjonene kan det oppkreves depositum for leilighet eller hotell, sluttrengjøring samt lokale avgifter, inngangsavgifter og skatter som det ikke er mulig å kreve inn ved avtalens inngåelse, da disse betalingene er direkte knyttet til lokale forskrifter eller til forbruk av tilleggstjenester utover det som er angitt i avtalen.

Reiselengden beregnes fra avreisedagen til og med returdagen. Dette gjelder også når reisen starter om kvelden og slutter om morgenen. Den oppgitte reiselengden inkluderer derfor ikke alltid hele dager.

Punkt 3 - Betaling, prisendringer, m.m.

Med mindre annet er oppgitt, må depositum og eventuell avbestillingsforsikring betales senest 3 dager etter booking av reisen. Depositumet for reisen er NOK 3.000,- pr. person med mindre annet er avtalt.

Den endelige betalingen må være reisearrangøren i hende senest 60 dager før avreise. Hvis den reisende bestiller reisen nærmere enn 60 dager før avreise, betales reisens fulle pris umiddelbart.

Hvis betalingsbetingelsene ikke overholdes, har reisearrangøren rett til å kansellere reisen uten varsel. Reisearrangøren forbeholder seg retten til, før avreisedagen, å foreta slike prisendringer til avtalt pris som en direkte følge av endringer i transportkostnader (f.eks. drivstoffpriser), skatter, avgifter eller gebyrer pålagt av tredjeparter som ikke er direkte involvert i leveringen av pakkereisen (f.eks. passasjer-, flyplass-, avgangs- eller landingsavgifter), eller valutakurser som brukes til å beregne kostnaden for den aktuelle turen.

Dette gjelder selv om reisen er betalt i sin helhet.

Hvis prisen økes med mer enn 8%, har kunden rett til å avbestille reisen og få de innbetalte beløpene refundert uten ugrunnet forsinkelse og senest 14 dager etter avbestilling. Det er imidlertid et vilkår at avbestillingen meddeles reisearrangøren umiddelbart etter at kunden er blitt informert om prisøkningen. I motsatt fall skal den reisende anses å ha akseptert prisøkningen.

Dersom transportkostnader, skatter eller avgifter m.m. som pålegges reisearrangøren direkte jf. ovenfor og som inngår i reisens pris, reduseres eller bortfaller med virkning før reisedagen, plikter reisearrangøren å refundere kunden det sparte beløp. I slike tilfeller har reisearrangøren rett til å trekke fra kostnadene ved refusjon. Reisearrangøren skal på forespørsel fra den reisende fremlegge dokumentasjon på disse kostnadene.

Kunden skal informeres om eventuelle prisøkninger, samt årsakene til dem og deres beregning, så snart som mulig og senest 20 dager før pakkereisens begynnelse. Dette må gjøres ved e-post eller skriftlig varsel til adressen/e-postadressen som ble oppgitt ved kjøpet av reisen eller senere av den reisende.

Prisendringer gjøres etter følgende prinsipper/beregningseksempler:

* Beregning, eksempel: Gjeldende pris på flydrivstoff per reisende minus opprinnelig flydrivstoffpris per reisende eller aktuell EU kvoteavgift per reisende fratrukket opprinnelig kvoteavgift per reisende.
** Beregning: Innføring eller reduksjon av ny avgift m.m. - f.eks. passasjeravgift på 100 kr.
*** Beregning: Gjeldende kurs for den del av reisen som gjøres opp i andre valutaer enn NOK i forhold til valutakursen ved avtalens inngåelse/beregningstidspunkt for den pågjeldende del av reisen - f.eks. valutakursstigning/-fall på 20 % på 1/5 av reisens ytelser. Valutaen vil fremgå av billetten/deltakerbeviset.

Det er ingen angrerett på bestillingen når kunden har foretatt sin betaling til Skinetworks 2020 A/S (Nortlander/Danski/Slopetrotter), det gjelder både ved innbetaling av depositum og/eller full pris for reisen.

Hvis den reisende av en årsak, skal ha penger tilbake, blir de som utgangspunkt ført tilbake til et av de kredittkortene reisen er betalt med.

Punkt 4 - Endring og avbestilling før avreise

A. På reisearrangørens foranledning
Reisearrangøren har rett til å gjøre endringer i reisen som vanligvis kan beskrives som trivielle. For eksempel endring av flyselskap, mindre endring av tidsskjema, mindre endring av forløpet av tur/retur-reise.

Hvis reisearrangøren derimot er forpliktet til vesentlig å endre en av de vesentlige egenskapene til reisetjenestene før pakkereisens start, kan den reisende enten godta endringen eller si opp avtalen uten å pådra seg gebyrer i denne forbindelse.

Reisearrangøren skal uten unødig forsinkelse informere den reisende klart, forståelig og tydelig om de foreslåtte endringene og om innvirkningen på pakkereisens pris. I tillegg må den reisende gis en rimelig frist til å underrette reisearrangøren om sin beslutning, og at manglende underretning til reisearrangøren innen den angitte fristen betyr at den reisende anses å ha akseptert endringen.

I tillegg kan arrangøren eventuelt gi den reisende et tilbud om en erstatnings-pakkereise.

Hvis den reisende aksepterer de foreslåtte endringene eller samtykker i å delta i en erstatningspakkereise, og dette resulterer i en lavere verdi eller lavere kvalitet på erstatningspakken, har den reisende rett til et forholdsmessig prisavslag.

Dersom den reisende velger å si opp avtalen, har den reisende uten unødig forsinkelse og senest 14 dager etter oppsigelsen rett til å få refundert alle innbetalte beløp i henhold til avtalen.

I tillegg kan den reisende etter omstendighetene ha krav på erstatning for eventuelle økonomisk tap, med mindre det skyldes kundens egne omstendigheter eller uunngåelige eller ekstraordinære omstendigheter utenfor reisearrangørens kontroll, jf. nedenfor.

Reisearrangøren kan heve kontrakten om en pakkereise dersom antallet personer som har meldt seg på pakkereisen er mindre enn75 % av det antall plasser som er tilgjengelig for reisearrangøren på den aktuelle flyreiseserien. Reisearrangøren skal varsle den reisende om oppsigelsen innen det tidsfrist som er angitt i avtalen, men senest

1) 20 dager før pakkereisens start, dersom reisens varighet er mer enn 6 dager,
2) 7 dager før pakkereisens start, dersom reisens varighet er mellom 2 og 6 dager, eller
3) 48 timer før pakkereisens start, dersom reisens varighet er mindre enn 2 dager.

I tillegg kan reisearrangøren heve avtalen om en pakkereise dersom reisearrangøren er forhindret i å oppfylle avtalen på grunn av uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter, og reisearrangøren informerer den reisende om oppsigelsen av avtalen uten unødig forsinkelse og før pakkereisen starter.

I slike tilfeller har den reisende rett til refusjon av alle innbetalte beløp i henhold til avtalen uten unødig forsinkelse og senest 14 dager etter oppsigelsen. Dette gjelder likevel ikke eventuell premie for avbestillingsforsikring, da denne dekningen er en særskilt avtale som allerede trer i kraft ved kjøp av pakkereisen, jf. nedenfor under punkt C.

Den reisende har heller ikke krav på erstatning i disse tilfellene.

Dersom kunden ønsker å gjøre krav på grunn av endringen, skal kunden varsle reisearrangøren så snart som mulig etter at kunden er underrettet om endringen eller avbestillingen. Hvis kunden ikke gjør dette, kan det påvirke behandlingen av kravet.

B. Endringer og avbestillinger på kundens forespørsel
1) Endringer
Dersom kunden etter betaling av depositum og/eller reisens pris ønsker å gjøre endringer med hensyn til avreisested, reisetidspunkt, reisemål, hotell, reisedeltakere osv., og forutsatt at reisearrangøren bekrefter at slik endring er mulig, gjelder følgende regler:

Ved endringer av reiser som er meddelt reisearrangøren og bekreftes av reisearrangøren senest 60 dager før opprinnelig avtalt reisedag, har reisearrangøren rett til å kreve endringsgebyr. Endringsgebyret beregnes på grunnlag av merarbeid og utgifter som endringen medfører, dog minst NOK 3000,- pr. person.

Eventuelle prisforskjeller fra prisen på kjøpstidspunktet vil bli belastet hos eller refundert til kunden. Endringsgebyret betales samtidig med eller umiddelbart etter endringen slik at minst hele depositumet er betalt for reisen.

Ved endringer som de ovennevnte, som meddeles reisearrangøren og bekreftes av denne senere enn 60 dager før opprinnelig avtalt reisedag, har reisearrangøren rett til å vurdere avbestilling (se nedenfor) og ny booking.

Ved endring av en reise der det er belastet 3., 4., 5. eller 6. persons rabatt/ekstrasengsrabatt eller tilleggsavgift for enkeltrom eller dobbeltrom som enkeltrom: Se nedenfor under 2c.

2) Avbestilling
2a)
Kunden har rett til å avbestille reisen innen avreise. I slike tilfeller kan reisearrangøren kreve et rimelig, standardisert avbestillingsgebyr, fastsatt under hensyntagen til avbestillingstidspunktet og pakkereisens art, men minst depositumet som er betalt. Kunden skal informeres om slike vilkår både før og ved inngåelse av reiseavtalen.

Kunden skal alltid bekrefte avbestillinger via e-post.

  • Ved avbestilling mer enn 60 dager før avreisedag mistes innbetalt depositum og eventuell avbestillingsforsikring.
  • Hvis avbestillingen skjer mellom 60 dager før avreisedagen og 14 dager før avreisetidspunktet som er angitt i reisedokumentene, har reisearrangøren rett til å belaste 50% av reisens totale pris.
  • Ved avbestilling senere enn 14 dager før avreise har reisearrangøren rett til å kreve 100 % av reisens totale pris som avbestillingsgebyr.

AVBESTILLINGSVILKÅR FOR REISER MED RUTEFLY

  • Ved avbestilling mer enn 60 dager før avreisedag vil tilsvarende flybillett, depositum på 3 000 kr pr. person og eventuell avbestillingsforsikring gå tapt. Men minimum 5 000 kr pr. person. Hvis reisens totale pris er under 5 000 kr, vil hele reisens pris gå tapt.
  • Hvis avbestilling skjer mellom 60 dager før avreisedagen og 14 dager før avreisetidspunktet som er angitt i reisedokumentet, har reisearrangøren rett til å belaste 75% av reisens totale pris. Men minimum 5 000 kr. Hvis 75% av reisens totale pris er mindre enn 5 000 kr, vil hele reisens pris gå tapt.
  • Ved avbestilling senere enn 14 dager før avreise har reisearrangøren rett til å kreve 100 % av reisens totale pris i avbestillingsgebyr.

Den reisende kan på forespørsel få en begrunnelse for avbestillingsgebyrets størrelse.

Ved avbestilling av hele reisen er det ikke mulig å få refundert deler av reisen (heiskort, skiskole, transport) da den er inkludert og er en del av pakkereisen.

Ved for sent oppmøte eller ved manglende oppmøte uten avbestilling, har kunden ikke rett til refusjon av noen del av sin innbetaling. Se også punkt 7 om den reisendes plikter og ansvar.

2b)
Den reisende kan også avbestille en reise før reisens begynnelse dersom det på reisedestinasjonen eller i umiddelbar nærhet av reisen inntreffer uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter innenfor et tidsrom på 14 dager før pakkereisens start, som i vesentlig grad påvirker leveringen av pakkereisen eller transporten av passasjerer til destinasjonen.

Dersom Utenriksdepartementet eller annen tilsvarende, vedkommende myndighet fraråder reiser til det aktuelle området i den aktuelle ferieperioden, vil vilkårene for avbestilling normalt anses oppfylt. Videre vil vilkårene for kundens angrerett som hovedregel anses oppfylt dersom den aktuelle hendelsen ellers er fyllestgjørende dokumentert på en tilstrekkelig objektiv måte.

Angreretten kan ikke påberopes dersom kunden var kjent med den aktuelle hendelsen ved avtaleinngåelsen, eller dersom hendelsen var allment kjent.

Ved avbestilling har den reisende rett til refusjon av alle innbetalte beløp i henhold til avtalen. Dette gjelder likevel ikke eventuell premie for avbestillingsforsikring, da denne dekningen er en egen avtale som allerede trer i kraft ved kjøp av pakkereisen, jf. nedenfor under punkt C.

Refusjon må skje uten unødig forsinkelse og senest 14 dager etter den reisendes avbestilling av reisen.

2c)
Hvis en endelig betalt reise, som det er gitt 3., 4., 5. eller 6. personrabatt / ekstrasengsrabatt, endres eller avbestilles av den reisende, refunderes innbetalt beløp minus rabatten for henholdsvis 3., 4., 5. og 6. person samt andre fradrag og gebyrer. Hvis reisen ikke betales i sin helhet, vil prisen for de andre reisende bli forhøyet med rabatten. Det samme gjelder også der en avbestilling eller endring medfører at kunden senere må ha et enkeltrom eller dobbeltrom som enkeltrom.

Det kan gjelde spesielle regler for endring og avbestilling av gruppereiser.

Ved avbestilling eller endringer som medfører endringer i antall personer i rommet/leiligheten kan det forekomme tomsengstillegg.

3) Overdragelse av reisen
Den reisende kan overdra pakkereisen til enhver som oppfyller alle vilkårene i avtalen, forutsatt at den reisende har varslet arrangøren om overføringen innen rimelig tid og senest 7 dager før reisens start. Dette gjelder likevel ikke dersom overføringen ikke aksepteres av samarbeidende ruteflyselskaper, hoteller eller cruiseselskaper.

Overdrageren av pakkereisen og den som har fått overdratt pakkereisen hefter begge for betaling av eventuelle utestående beløp og for eventuelle rimelige og dokumenterbare kostnader som følge av overføringen.

Forsikring kan ikke overføres til andre.

C. Avbestillingsforsikring og reiseforsikring
Ved avtaleinngåelse skal arrangøren informere kunden om muligheter og betingelser for kjøp av avbestillingsforsikring. Avbestillingsforsikringen kan kun tegnes i forbindelse med bestilling av reisen og kan ikke sies opp i etterkant.

Dersom kunden har kjøpt avbestillingsforsikring, kan kunden avbestille reisen frem til avreise og få innbetalt beløp refundert uten annet fradrag enn premien for selve avbestillingsforsikringen, forutsatt at vilkårene for dette er oppfylt.

Reisearrangøren formidler forsikringer for forsikringsselskapet Gouda. For alle reisende til Italia er det lovpliktig for alle skiløpere å ha ansvarsforsikring. Dette kan du enten ha i innboforsikringen eller gjennom reiseforsikringen din. Det er den reisendes eget ansvar å sørge for at forsikringen er tegnet før avreise til Italia. Hjemmeboende barn hører under foreldrenes forsikring.

Punkt 5 - Reisearrangørens forpliktelser og ansvar etter avreise

Reisearrangøren er forpliktet til å gjennomføre reisen i samsvar med tilbudsmaterialet, nettsiden og reisedokumentet. Arrangørens forpliktelse gjelder for alle tjenester som inngår i avtalen, inkludert de som leveres av andre enn reisebyrået. Opplysninger i reisebyråets tilbudsmateriale og på nettsiden er bindende for reisebyrået. Reisearrangøren kan imidlertid endre opplysningene i tilbudsmaterialet og på nettstedet før reiseavtalen inngås, forutsatt at kunden er tydelig informert om endringene før reiseavtalen inngås.

Dersom det er inngått særskilte avtaler mellom reisebyrået og den reisende som avviker fra vilkårene i tilbudsmaterialet og på nettstedet, gjelder disse bare i den utstrekning de står på reisedokumentet eller på annen måte kan dokumenteres tydelig.

5.1 Mangler ved pakkereisen
Det foreligger en mangel ved reisen dersom den reisende ikke mottar de tjenester som er angitt på reisedokumentet gjennom tilbudsmaterialet, nettsiden eller særskilte avtaler med reisearrangøren, eller dersom ytelsene er av dårligere kvalitet enn det som er avtalt eller sikret.

Uregelmessigheter som generelt anses som bagatellmessige, skal imidlertid ikke anses som mangler. Det skal bemerkes at reisearrangøren har rett til å kansellere planlagte utflukter uten ansvar dersom tilstrekkelig tilknytning til disse ikke oppnås.

Det anses heller ikke som en mangel ved reisen at vær- og temperaturforholdene på destinasjonen avviker fra det vanlige, også forhold som i det vesentlige skyldes den reisendes egen uaktsomhet eller støy fra omgivelser eller andre personer ikke anses som en mangel ved reisen.

Reisearrangøren gir ingen kompensasjon for ulemper på grunn av forsyningssvikt på hoteller, inkludert midlertidige avbrudd av f.eks. varmt vann, varme og klimaanlegg. Det gis heller ikke erstatning dersom svømmebasseng og lignende fasiliteter er midlertidig ute av bruk på grunn av nødvendige reparasjoner eller vedlikeholdsarbeider. Endelig fraskriver reisearrangøren seg ethvert ansvar for informasjon som finnes i hotellets egne brosjyrer og nettsteder.

Dersom den reisende ønsker å påberope seg en mangel ved pakkereisen, skal den reisende informere reisearrangøren så snart som mulig etter at den reisende har oppdaget mangelen.

Hvis de lokale helsemyndighetene bestemmer at den reisende på grunn av sykdom, epidemi eller lignende på reisemålet må oppholde seg på sitt rom eller på hotellet under deler av ferieoppholdet, anses ikke dette som en mangel som reisearrangøren må erstatte eller er ansvarlig for. Dette gjelder uavhengig av om helsemyndighetenes pålegg skyldes forhold hos reisende eller andre.

Reisearrangøren er heller ikke ansvarlig for eventuelle merkostnader til forlenget innkvartering samt eventuell forpleining eller for påfølgende hjemreise, hvis denne ligger etter det i reiseavtalens fastsatte, dersom de lokale helsemyndighetenes retningslinjer har nødvendiggjort dette.

Reisearrangøren er imidlertid forpliktet i denne situasjonen til å yte den reisende nødvendig service og praktisk bistand.

Den reisende må være forberedt på at det ved transport, for eksempel med fly eller buss, kan oppstå større eller mindre forsinkelser, jf. pakkereiseloven anses ikke enhver forsinkelse som en mangel ved reisen.

Skulle det være en forsinkelse til destinasjonen, gjøres en helhetsbedømmelse avhengig av den tidsmessige utstrekning, er betydelig. 

Veiledende retningslinjer for transportforsinkelser i forbindelse med pakkereiser anses som betydelig utstrekning først når forsinkelsen til destinasjonen er mer enn 6 timer.

Som utgangspunkt gis det ingen forholdsmessig avslag ved forsinket hjemreise. Det kan individuelt søkes om erstatning for eventuelle tap som følge av forsinkelse.

Reisearrangøren kan ikke holdes ansvarlig for ubrukte ferieaktiviteter, herunder forhåndsbestilte heiskort, for eksempel på grunn av stenging av skiområdet eller deler av dette på grunn av for lite eller for mye snø, skredfare, vind eller lignende. All ferdsel i skiområdet og deltakelse av arrangementer skjer på den reisendes eget ansvar.

Reisearrangøren påberoper seg retten til å avlyse et arrangement ved for få deltakere, sykdom, dårlig vær og lignende, samt dersom våre samarbeidspartnere vurderer en risiko knyttet til gjennomføringen av arrangementet.

Reisearrangøren kan ikke holdes ansvarlig for restriksjoner eller stenging av restauranter, afterski-steder, barer og butikker på grunn av lokale myndigheters anbefalinger og/eller retningslinjer.

Noen hoteller/resorts kan ha rom som varierer i størrelse og utforming, som ikke kvalifiserer for refusjon. Mange overnattingssteder tilbyr gratis Wi-Fi, men vær oppmerksom på at forbindelsen ofte kan være ustabil. Varierende kvalitet på internettforbindelse gir ingen rett til refusjon.

Flygjester som flyr om kvelden og ankommer sent bør ikke forvente at middag serveres på hotellet. Bussgjester kan ikke forvente at frokost serveres på hotellet på ankomstdagen, med mindre det er særskilt bestilt og betalt og fremgår av billetten.

Eventuelle ønsker angående visse leiligheter/hotellrom, beliggenhet, plassering av rom ved siden av hverandre, vil reisearrangøren alltid forsøke å oppfylle. Dette kan imidlertid aldri garanteres.

VILKÅR FOR SKIUTLEIE
Reisearrangøren er utelukkende en formidler av skiutleie. Leverandørene er våre lokale samarbeidspartnere på reisemålene, og den spesifikke leverandøren fremgår av reisebeviset og/eller voucher. Innen avreise kan voucher med alle opplysninger, som den reisende skal fremvise for å få utlevert utstyret finnes i APP’en eller på bookingsiden.

Eventuelle feil/mangler ved det leide utstyret skal meldes direkte til leverandøren på destinasjonen.

5.1.1. Utbedring av mangel
Hvis pakkereisen er mangelfull, kan den reisende kreve at reisearrangøren utbedrer mangelen, med mindre dette er umulig eller vil påføre reisearrangøren uforholdsmessige kostnader, under hensyntagen til mangelens omfang og de aktuelle reisetjenestenes verdi.

Dersom den reisende kan kreve utbedring av mangelen, og dersom reisearrangøren ikke utbedrer mangelen innen en rimelig frist fastsatt av den reisende, kan den reisende selv utbedre mangelen og kreve nødvendige utgifter til utbedring refundert. Den reisende kan unnlate å sette en frist dersom reisearrangøren nekter å utbedre mangelen eller det kreves umiddelbar utbedring.

Hvis det ikke kan kreves utbedring av manglen av de grunner som er nevnt ovenfor, har den reisende rett til et forholdsmessig prisavslag eller eventuelt erstatning for direkte og kan tildeles økonomisk tap.

5.1.2. Alternative reisetjenester
Dersom en vesentlig del av de avtalte reisetjenestene ikke kan leveres, skal reisearrangøren tilby den reisende alternative reisetjenester av så langt som mulig tilsvarende eller høyere kvalitet enn avtalt, kostnadsfritt for den reisende, dersom disse inngår i reisearrangørens sortiment.

Dersom de tilbudte alternative reisetjenestene fører til at pakkereisen blir av lavere kvalitet enn avtalt, har den reisende krav på et forholdsmessig prisavslag, med mindre mangelen skyldes den reisendes egne forhold.

Den reisende kan bare nekte de alternative reisetjenestene som tilbys dersom de ikke utgjør en tilsvarende tjeneste i forhold til avtalen, eller dersom det forholdsmessige avslaget i tilbudet ikke er tilstrekkelig.

Dersom reisearrangøren ikke kan tilby alternative reisetjenester, eller dersom den reisende avviser reisetjenestene som tilbys på grunn av lav kvalitet, kan den reisende kreve et forholdsmessig avslag og eventuelt erstatning for direkte økonomisk tap.

5.1.3. Opphevelse av avtalen
Dersom det foreligger vesentlige mangler og pakkereisen omfatter passasjertransport, har den reisende rett til å få reisearrangøren til å sørge for at den reisende uten unødig forsinkelse blir hjemsendt med et transportmiddel tilsvarende det som er avtalt, uten kostnad for den reisende.

Dersom en mangel i vesentlig grad påvirker pakkereisen og reisearrangøren ikke har utbedret den innen en rimelig frist fastsatt av den reisende, kan den reisende heve avtalen om pakkereisen.

Hvis den reisende sier opp avtalen, skal reisearrangøren refundere alle innbetalte beløp i henhold til avtalen, med fradrag av et beløp som tilsvarer verdien som pakkereisens har hatt for kunden.

Hvis den reisende sier opp avtalen og pakkereisen inkluderer passasjertransport, har den reisende rett til å få reisearrangøren til å sørge for at den reisende uten unødig forsinkelse blir hjemsendt med et transportmiddel tilsvarende det som er avtalt, uten kostnad for den reisende.

Den reisende har krav på erstatning fra reisearrangøren for ethvert økonomisk tap den reisende har lidd som følge av en mangel, med mindre mangelen skyldes:

1) den reisendes egne forhold,
2) en uvedkommende tredjepart og er uforutsigbar eller uunngåelig, eller
3) uforutsigbare og ekstraordinære omstendigheter.

Hvis mangelen har påført den reisende vesentlig ulempe, kan den reisende ha krav på erstatning, med mindre mangelen skyldes en av årsakene nevnt ovenfor.

Samtlige avreisetider er omtrentlige inntil 20 dage før avreise, og er dermed ikke bekreftet ved tidlig booking. De angivende tider på reisedokumentene kan endres ved et eller flere tilfeller. Reisearrangøren skal senest 20 dage før avreise, fastsette det endelige avreisetidspunkt. Hvis avreisetidspunkter for ut- og hjemreise avviker mere en 8 timer for de omtrentlige avreisetidspunkter, så har den reisende rett til å heve avtalen. Såfremt at reisende ønsker at heve avtalen, skal reisearrangøren informeres hurtigst mulig etter at reisende har blitt informert om endringen.

5.1.4. Internasjonale konvensjoner
Hvis plikten til å betale erstatning til en tjenesteyter som utfører en reiseytelse, begrenset av internasjonale konvensjoner som er bindende for EU, gjelder de samme begrensningene på reisearrangørens ansvar.

Dersom ansvaret til en tjenesteyter som utfører en reisetjeneste ikke er begrenset av internasjonale konvensjoner, kan erstatningen som skal betales av en reisearrangør i henhold til disse reglene, begrenses i avtalen om pakkereisen. Kompensasjon kan imidlertid ikke begrenses til mindre enn tre ganger pakkereisens totale pris.

Erstatning for personskade og skader som er voldt forsettlig eller uaktsomt kan imidlertid ikke begrenses.

Erstatningen som reisearrangøren er ansvarlig for å betale i henhold til disse reglene, er begrenset i samsvar med Warszawa-konvensjonen av 1929 om visse enhetlige regler for internasjonal lufttransport, i tilfeller der den gjelder tjenesteyterens ansvar for den mangelfulle delen av pakkereisen.

Retten til erstatning eller forholdsmessig avslag etter denne loven berører ikke den reisendes rettigheter etter EUs regler om passasjerrettigheter (forordning 261/2004) og ansvar for persontransport og etter internasjonale konvensjoner.

Dersom den reisende har fått erstatning eller forholdsmessig avslag i henhold til slike forskrifter og internasjonale konvensjoner, vil mottatt beløp bli trukket fra kompensasjonen eller det forholdsmessige avslaget som er gitt etter pakkereiseloven.

Alle ankomsttider som fremgår av tilbudsmaterialet, på nettsiden og i reisedokumentet osv. må anses som forventet. Reisearrangøren kan ikke holdes ansvarlig for tap og ulemper forårsaket av mindre avvik fra de oppgitte ankomsttidene.

Punkt 6 – Flyselskapets ansvar

6.1. Ved dødsfall eller personskade
I henhold til EU-rådets forordning (EC) nr. 2027/97, som endret ved forordning 889/02, er danske flyselskaper og andre luftfartsselskaper med driftslisens utstedt i EU ingen begrensning i tilfelle en passasjer dør eller lider fysisk eller helsemessig skade i en ulykke om bord eller ved ombordstigning eller avstigning fra et av flyene sine.

Flyselskapene er imidlertid ikke ansvarlige for skader som overstiger 113 000 SDR (Special Drawing Rights) hvis flyselskapet kan bevise at skaden ikke ble forårsaket av forsettlig eller uaktsom handling eller unnlatelse fra transportøren eller hans ansatte eller dennes agenters side, eller hvis skaden utelukkende ble forårsaket av forsettlig eller uaktsom handling fra tredjepart. Selskapet kan imidlertid fritas for ansvar helt eller delvis dersom den drepte eller skadde passasjeren forsettlig eller uaktsomt forårsaket skaden.

I tilfelle en ulykke vil selskapet foreta en forskuddsbetaling for å dekke umiddelbare kostnader innen 15 dager etter identifisering av den kvalifiserte personen. Ved dødsfall skal et foreløpig beløp ikke være mindre enn et beløp tilsvarende SDR 16 000. Selskapet forbeholder seg retten til å kreve tilbake slik betaling i tilfelle mottakeren feilaktig er blitt erstatningsberettiget eller at betalingen overstiger selskapets erstatningsplikt på grunn av uaktsomhet fra mottakeren eller passasjeren.

6.2. Gods
Internasjonale forskrifter forbyr transport av farlig gods i innsjekket bagasje av sikkerhetsmessige årsaker. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt flyselskapet eller reisearrangøren.

Vær oppmerksom på at transportørens og dermed reisearrangørens ansvar for ødelagt/tapt bagasje er begrenset til 1 131 SDR (Special Drawing Rights). Derfor oppfordrer vi deg til å tegne separat bagasjeforsikring.

6.3. Forsinkelse
For flyselskaper registrert i et EU-land gjelder forordning 261/2004 om passasjerrettigheter. Eventuelle krav i henhold til denne forordning skal rettes direkte til luftfartsselskapet og ikke til reisearrangøren.

Punkt 7 – Den reisendes forpliktelser og ansvar

Den reisende er forpliktet til å følge de anvisninger for gjennomføring av reisen som reisearrangøren eller dennes representant samt flyselskapet og andre fastsetter. Den reisende er forpliktet til å respektere de ordensbestemmelser som er fastsatt for transport til og fra destinasjonen og for opphold på hotellet mv. Alvorlig eller gjentatt overtredelse av dette kan medføre bortvisning fra reiseselskapet og/eller hotellet, slik at videre opphold og hjemreise må skje på den reisendes eget initiativ og for dennes egen regning.

Den reisende må være i stand til å ta vare på seg selv eller reise med noen som kan bistå med personlig assistanse ved behov.

Den reisende er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med de alminnelige erstatningsreglene for skader den reisende påfører eiendom som tilhører medreisende, reisearrangøren, reiseledere, flyselskaper, hoteller m.m.

Den reisende er ansvarlig for verdisaker og penger som medbringes samt oppbevaring av disse under ferien. Reisearrangøren er ikke ansvarlig for verdisaker tapt fra hotellsafe eller lignende.

Den reisende er ansvarlig for å ha gyldig pass, visum, innreisetillatelse og eventuelle vaksinasjoner. Det er også den reisendes ansvar å orientere seg om eventuelle helse- eller innreiseformaliteter før eller under selve reisen.

Vær oppmerksom på at informasjon om helsetiltak og innreisekrav ikke er en integrert del av pakkereisen, og reisearrangøren er derfor ikke ansvarlig dersom den reisende ikke oppfyller slike krav.

Andre opplysninger enn de reisearrangøren gir kan fås ved henvendelse til ambassade eller konsulat i vedkommende land og fra Helsedirektoratet. Utenlandske statsborgere bør kontakte sine respektive ambassader og Helsedirektoratet, hvor de kan få informasjon om kravene til sitt lands borgere. Reisearrangøren kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle kostnader som unnlatelse av å gjøre dette kan medføre for den reisende.

Den reisende må bære alle mulige utgifter på grunn av mangler ved ovennevnte formaliteter, f.eks. hjemsendelse på grunn av manglende pass osv., med mindre mangelen skyldes verifiserbar feilinformasjon fra reisearrangøren.

Den reisende er også ansvarlig for eventuelle konsekvenser av sykdom, ulykker og lignende. under reisen, og det er den reisendes ansvar å bære kostnadene for medisinsk behandling, sykehusopphold, spesiell hjemsendelse osv. Den reisende må holde seg informert med reisearrangørens lokale representant eller ved meldinger på hotellet om tidspunktet for hjemreise, inkludert eventuelle endringer fra tidspunktet som er angitt i reisebeviset.

Selv om den reisende ikke ankommer i tide for utreisen, beholder den reisende retten til hjemreise, med mindre lokal lovgivning utelukker dette. Den reisende bør snarest mulig kontakte reisearrangøren for å avklare om reglene i det aktuelle landet tillater hjemreise uten utreise.

Vær imidlertid oppmerksom på at retten om hjemreise ikke gjelder ved reise med rutefly. Hvis utreiseflyvningen ikke brukes på ruteflygningen, vil returbilletten automatisk bli kansellert i henhold til ruteflyselskapets standardvilkår.

Hvis den reisende ikke kommer frem i tide til hjemreisen, mister den reisende retten til dette og må foreta hjemreisen for egen regning. Reisearrangøren er heller ikke ansvarlig for om reisende som ordner transport til flyplassen på hjemreisen sjekker inn i tide osv.

Dersom den reisende ønsker å avbryte reisen for tidlig og reise hjem på egen hånd, uten forutgående avtale med reisearrangøren og uten at reisearrangørens forhold med rette gir opphav til dette, er den reisende ansvarlig for kostnadene ved hjemreisen. Det gis ikke refusjon for ubrukte deler av reisen og oppholdet på reisemålet.

Den reisende er ansvarlig for at både egen person og reisegods er egnet for fly- eller busstransport. Det skal bemerkes at gravide kvinner i visse tilfeller ikke har lov til å være passasjerer på et fly. Det påhviler derfor den reisende å sette seg inn i flyselskapenes regler, som har ulike regler for når en gravid kvinne kan fly og i hvilke tilfeller helseerklæring må medbringes.

Kapteinen/sjåføren kan sette i land personer som på grunn av sykdom, beruselse eller andre grunner etter kapteinens eller sjåførens oppfatning er uskikket til å delta i reisen eller er til forstyrrelse for medpassasjerer. Ingen refusjon vil bli gitt for ubrukte deler av turen, inkludert utflukter eller andre arrangementer på destinasjonen.

Bussens bagasjerom vil bli låst, når alt bagasje er lastet og åpnes først ved omstigning eller ankomst til destinasjonen. Det er den reisenes ansvar både ved pålessing av bagasje, når bagasjen er ombord på bussen og ved ankomst til destinasjonen, at den reisenes egen bagasje kommer med ut og/eller videre med neste transportmiddel. Reisearrangøren eller busselskapet kan ikke bli gjort ansvarlige for mistet eller skadet bagasje under transporten, når bagasjen ikke er låst inne i bussens bagasjerom. Det er ikke mulig å få tilgang til bagasjen under reisen, da bagasjerommet vil være låst under hele reisen.
Reisearrangøren og busselskapet kan ikke bli gjort ansvarlige for glemte gjenstander eller vesker i bussen. Reisearrangøren anbefaler derfor våres reisende å ha en reiseforsikring.

Ved bestilling av skireiser med fly er der begrenset plass til skiutstyr på flyet. Såfremt der ikke bestilles skitransport ved kjøp av reisen, kan det ikke garanteres at dette er mulig etterfølgende.

Punkt 8 - Hjelp fra reisearrangør

Dersom den reisende støter på vanskeligheter under reisen, skal reisearrangøren yte hensiktsmessig bistand uten unødig forsinkelse, særlig ved å gi opplysninger om medisinsk behandling, lokale myndigheter og konsulær bistand, og ved å hjelpe den reisende med å kommunisere eksternt og ordne alternative reisearrangementer.

Hvis vanskelighetene skyldes den reisendes forsettlige eller uaktsomme opptreden, har reisearrangøren rett til å kreve et rimelig gebyr for sin assistanse. Gebyret må ikke overstige reisearrangørens faktiske kostnader.

Etterlysning av glemte gjenstander må skje umiddelbart etter hjemkomst. For å dekke kostnadene (administrasjon, frakt, osv.) ved etterlysning kan reisearrangøren kreve et spesielt gebyr, som betales uavhengig av om den forespurte gjenstanden finnes eller ikke.

Punkt 9 - Reklamasjoner

Eventuelle reklamasjoner må for eventuelle hjelpetiltak på stedet rettes til reisearrangørens personale på reisemålet så snart som mulig etter at den reisende har oppdaget mangelen. Unnlatelse av å gjøre dette kan påvirke behandlingen av kravet. Dette gjelder dog ikke dersom reisearrangøren har opptrådt i strid med god vandel eller med grov uaktsomhet, eller dersom kravet skyldes skade på den reisendes person.

Ved reklamasjon til reisearrangørens personale oppfordres den reisende til å innhente dokumentasjon på dette med tanke på eventuell senere behandling av reklamasjonen.

Reklamasjon på feil eller mangler som ikke kunne rettes på reisemålet, bør fremsettes skriftlig til reisearrangøren så snart som mulig og senest 4 uker etter reisens slutt for å kunne behandle saken raskt.

Kommentarer i utfylte spørreskjemaer regnes ikke som klager, og man kan derfor ikke forvente svar på disse kommentarene.

Dersom partene ikke kommer til enighet om en pakkereise, kan saken bringes inn for Pakkerejse-Ankenævnet, Haldor Topsøes Allé 1, st., Bygning 91, 2800 Kgs. Lyngby, Tlf: 45461100, hvis avgjørelse reisearrangøren som hovedregel er forpliktet til å følge.

Endelig kan saken bringes inn for domstol eller voldgift i Danmark.

Det er kundens ansvar å lagre all relevant informasjon og opplysninger i forbindelse med reisen til bruk i en eventuell klage til reisearrangøren.

Reklamasjon kan skje via våres reklamasjonsformular på hjemmesiden her.

Reisearrangøren tar forbehold om trykkfeil og eventuelle endringer. Reisearrangøren er imidlertid forpliktet til å betale erstatning til en reisende som lider tap som følge av feil forårsaket av tekniske mangler i reisearrangørens bestillingssystem, med mindre feilen skyldes den reisende selv eller uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter.

Punkt 10 - Særskilte gruppereisevilkår

En gruppereisebestilling betyr ansamlet bestilling av et selskap på minst 15 personer som reiser på samme booking nummer. Under gruppereisebestilling gjelder også reiser for utdanningsinstitusjoner, herunder høyere utdanning og videregående skoler.

Gruppen skal utpeke en gruppeleder som har rett til å foreta bestillingen og som mottar informasjon fra reisearrangøren. Når gruppeleder mottar informasjon, vurderes det at alle i gruppen er informert.

Ved gruppereiser fra utdanningsinstitusjoner registrerer deltaker seg individuelt via gruppens egen hjemmeside, med mindre annet er avtalt, og hver deltaker er selv ansvarlig for sin bestilling og betaling. Spørsmål om gruppereise skal rettes til reisearrangøren.

Ved bestilling av gruppereise gjennom utdanningsinstitusjoner er overnattingstedet uspesifisert frem til ca. 3 uker før avreise, men generell informasjon om overnattingstedet finner du på gruppens hjemmeside. Når boligen er spesifisert på gruppens hjemmeside, vil det fremgå hvor mange senger det er i hver leilighet. Totalt antall senger passer til gruppens størrelse, og hver deltaker velger sin egen seng og overnatting basert på ledige plasser. Bussens avgangstider er veiledende inntil 14 dager før avreise.

Avbestillingsprosedyre: Reisende som bestiller reisen gjennom en gruppeleder må kontakte gruppeleder ved avbestilling, da gruppeleder har kontakt med reisearrangøren. Reisende som bestiller reisen gjennom et gruppenettsted, må kontakte reisearrangøren direkte ved avbestilling. Hvis en person i en gruppe avbestiller reisen sin, vil den eksisterende bestillingen bli justert med et nytt antall reisende. Dette kan påvirke rabatter og tomme sengetillegg kan gjelde. I tillegg benytter reisearrangøren generelle reisevilkår for endringer m.m.