Reisebetingelser

Informasjon før du booker Reisebetingelser

Reisevilkår

Generelle vilkår for pakkereiser

Vilkårene regulerer avtaleforholdet mellom Nortlander SkiTours A/S (i det følgende reisebyrået) og kunder (i det følgende kunden), som kjøper en pakkereise. Avtalen inngås og gjennomføres i overenstemmelse med pakkereiseloven.

1. Avtaleinngåelse:

1.1 Inngåelsen

En avtale om kjøp av en pakkereise mellom kunden og reisebyrået er inngått og bindende for begge parter, når tilbud aksepteres av kunden. Dersom kunden ikke betaler depositum innen fristen, anses dette som en annullering fra kundens side, og reisebyrået er dermed ikke lenger forpliktet av avtalen. 

1.2 Reisedokumenter

Reisebyrået sender etter avtalens inngåelse Bookingsbekreftelser til kunden per e-mail. Etter kunden har innbetalt depositum, sendes de resterende reisedokumentene. Ønskes dokumentene sendt med posten, legges det til et administrasjonsgebyr på 100 kroner.

Videresendelse av reisedokumenter samt annen korrespondanse mellom kunden og reisebyrået, under endringer i pakkereisen, foregår på kundens oppgitte postadresse eller e-mailadresse. Kunden er dessuten forpliktet til å oppgi de kontaktopplysninger som er nødvendige, for at reisebyrået kan kontakte kunden både før og under reisen.  

Dersom kunden ikke mottar bookingsbekreftelse innen 24 timer etter aksept av tilbudet, skal kunden straks kontakte reisebyrået. Kunden skal også kontakte reisebyrået dersom de resterende reisedokumentene ikke mottas innen 72 timer etter innbetaling av depositumet. Dersom kunden har oppgitt en e-mailadresse, skal kunden på forhånd sjekke spam-filteret.

Kunden har plikt ved mottagelse av dokumenter å gjennomgå de mottatte reisedokumentene og «praktiske opplysninger» (se avsnitt 5.3.), og straks reagere overfor reisebyrået dersom opplysningene ikke er i overenstemmelse med det avtalte.

2. Pris og betaling:

2.1. Pris

Reisens pris er en såkalt totalpris, noe som innebærer at den omfatter samtlige, de i programmets eller avtalens nevnte ytelser, samt alle obligatoriske skatter, avgifter, gebyrer og/eller tillegg med videre.

På destinasjonene kan det forekomme innkrevinger av lokale gebyr, entreer og avgifter, som det ikke er mulig å innkreve ved avtalens inngåelse, da disse betalingene er relatert direkte til lokale regler eller til forbruk av ekstra ytelser ut over hva som fremgår i avtalen.

Dersom intet annet er anført, er reisens pris per person, basert på det antall deltagere leiligheten/hotellrommet er beregnet for. Benyttes innkvartering av et færre antall personer, vil dette oftest medføre innkreving av tillegg for tomme senger, uansett om dette skjer etter avtalens inngåelse eller skjer som konsekvens av en etterfølgende uforutsett hendelse, for eksempel av deltagerens (kunde) sykdom.

Avregnes en del av pakkereisens pris i annen valuta enn NOK, vil dette beløpet eller dets andel av den samlede prisen fremgå i fakturaen. Utenlandske valuta som anvendes i beregningen av pakkereisens pris, vil fremgå i fakturen, med angivelse av valutabetegnelse, kursen for denne, samt datoen for den fastsatte kurs.  

2.2. Betaling

Depositum, normalt 1500 kroner per person, eventuelt sykdomsavbestillingsgaranti på 495kr, innbetales umiddelbart etter bestilling og senest 48 timer etter bestillingstidspunktet. For reiser booket med individuelt rutefly (alternative flyavganger) utgjør depositumet 1400 kroner pluss hele prisen for ruteflybilletten. Når depositumet er mottatt av reisebyrået, sendes bekreftelse på reisebestillingen, samt innkreving på restbeløpet. Restbeløpet skal være betalt til reisebyrået 60 dager før avreise. Ved for sen eller manglende betaling uten avmelding, innkreves et gebyr på 100 kroner. Eventuelle gebyr betales av kunden og vil vises i betalingsvinduet.

Dersom kunden ikke holder sin del av avtalen for det som gjelder betaling, har reisebyrået rett til å annullere avtalen. I slike tilfeller har reisebyrået rett til betaling av det beløpet som kunden ville miste etter reglene i avsnitt 6.2., dersom kunden avbestilte reisen på dagen for den manglende betaling.

3. Produktet:

3.1. Flyforbindelser

Reisebyrået er kun ansvarlig for flyforbindelser dersom disse er markedsført sammen med hovedarrangementet som en del av pakkereisen, eller bestilt som en særavtale av kunden gjennom reisebyrået. Ved en reiseforbindelse forstås en transport av kunden til/fra det stedet som  pakkereisen starter eller avsluttes.

3.2. Avbestillingsforsikring og reiseforsikring

Prisen på sykdomsavbestilling er 495kr. Dette beskytter reisedeltakeren mot tap ved sykdom. Sykdomsavbestillingsforsikringen gjelder som forsikring i tilfelle av: Alvorlig akutt sykdom, ulykkestilfeller eller dødsfall som inntreffer etter bestilling, og som rammer reisedeltakeren selv, ektefeller, barn, foreldre, søsken eller dokumentert samboer. I slike tilfeller tilbakebetales reisens fulle beløp, men ikke sykdomsavbestillingsgarantien samt utgifter til legeerklæring. Denne regelen forutsetter at avbestillingen foretas før avreisetidspunktet, og at det uten forsinkelse legges til legeerklæring. Reisebyrået forbeholder seg retten på egen bekostning å sjekke tilstedeværelsen av en påstått sykdom gjennom sin egen lege. Merk at allerede kjent sykdom ved bestilling ikke er dekket.

Det vil også være mulig å ta ut reiseforsikring gjennom reisebyrået. Reisebyrået mottar en provisjon for salg av reiseforsikring. Kunden kan kontakte reisebyrået for å se størrelsen av provisjonen. Reiseforsikringen må utstedes før avgang og vises i reisedokumentasjon.

4. Kundens generelle plikter:

4.1. Pass, visum og vaksiner

Kunden skal være i besittelse av et gyldig pass med minimum seks måneders gyldighet ved reisens avslutning, samt for turens nødvendige dokumenter, inkludert visum og bevis av nødvendige vaksiner.  

Reisebyrået informerer ved inngåelse av avtalen kunden om pass og visumregler og andre nødvendige dokumenter og vilkår for turen. For noen land er det spesielle regler for innreise og utreise. Dersom dette er tilfelle, vil det informeres om det i avtalen. Kunden kan ta kontakt med reisebyrået for ytterligere informasjon om disse reglene.

Reisebyråets opplysninger om pass og visumregler til kunden, tar utgangspunkt i reglene for norske statsborgere.

4.2. Deltagerantall

Reisens gjennomførelse betinges av et minimum antall deltagere på 110 påmeldte som skal oppnås senest 14 dager før avreisedatoen. Dersom det nødvendige antall deltakere ikke oppnås innen det angitte tidspunktet, kan reisebyrået ansvarsfritt avlyse reisen. Kunden får i slike tilfeller alle innbetalte beløp refundert.   

4.3. Navn på reisedokumentet

Kunden er ansvarlig for at de navnene som fremgår i reisedokumenter og bookinger, er identiske med det fulle navnet som står i kundens pass. Blir kunden oppmerksom på uoverensstemmelser mellom reisedokumentet og pass, skal kunden straks kontakte reisebyrået. De vil da sørge for å korrigere feilen. Avhenger avviket av kunden, vil tilhørende kostnader bæres av ham. Dersom endringer ikke er mulig, kan kunden ikke holde reisebyrået ansvarlig.  

4.4. Punktlig oppmøte

Dersom flyreiser er en del av pakkereisen, må disse brukes i riktig rekkefølge. Dersom kunden ikke bruker flybillettene i riktig rekkefølge, vil flyselskapet annullere de resterende flystrekningene. Kunden kan altså ikke bare benytte seg av enkelte strekninger av en flyreise. F.eks. kan ikke kunden kun benytte seg av hjemreise.

Kunden må ha gjennomført innsjekking i henhold til reiseruten eller andre klare instruksjoner om fastsatte tider og steder for siste check-in på til- og hjemreisen. Kunden er ansvarlig for å gjøre oppmerksom og gi beskjed i check-in køen, dersom kunden må forutse at han/hun ikke vil nå å fullføre innsjekking innenfor de fastsatte tider.  

Kunden skal holde seg selv underrettet om hjemreisetidspunktet. Kunden skal også orientere seg i god tid før hjemreise om det er blitt gjort eller annonsert noen endringer av det hjemreisetidspunket som ble angitt i reisedokumentene. Meddelelse om slike endringer vil bli videreformidlet til kunden individuelt eller ved oppslag på et forhåndsbestemt sted av enten reisebyrået, representanter for denne eller reisebyråets underleverandører.

Kunden skal løpende holde seg oppdatert om avgangssteder og tider for de inkluderte transportmidler. Dette kan f.eks. skje ved straks etter ankomst til en flyplass å sjekke oversiktsskjemaene og kontakte flyplasspersonalet hvis det er tvil om hvilken terminal eller gates, flyet går fra. Terminal- og gate-endringer skjer ofte og er utenfor reisebyråets kontroll.

4.5. Ordensbestemmelser

Kunden skal rette seg etter de ordensbestemmelser som gjelder for alle pakkereisens underleverandører som f.eks. hoteller, flyplasser, transportmidler osv.

Kunden skal opptre slik at andre reisende ikke føler seg plaget. I grove eller gjentatte tilfeller kan en upassende oppførsel føre til at kunden av reisebyrået eller dets representativere, bortvises fra å videre delta på reisen. I slike tilfeller er kunden ansvarlig for egen hjemtransport og utgifter som følges av dette. Kunden som har blitt bortvist er ikke berettiget å motta noen form for tilbakebetaling av pakkereisens pris.

4.6. Manglende etterlevelse

Overholder kunden ikke kravene til pass, visum eller vaksiner, angivelse av korrekt navn på reisedokumentet samt gjennomgang av reglene om punktlig oppmøte og ordensbestemmelser, kan kunden ikke kreve noe av agent, mellommann eller underleverandør for pakken, for konsekvensene eller tapene som manglene etterlevelse av kundens generelle plikter medfører.

5. Endringer av den inngåtte avtalen:

5.1 Overføring av pakkereisen

Pakkereisen kan overføres til en annen person på www.norlander.no frem til 14 dager før avreise. Navnendringer som foretas senere enn 14 dager før avreise koster 500 kroner per navn. Foretas endringer ved personlig, skriftlig eller telefonisk henvendelse innkreves et administrasjonsgebyr på 100 kroner per gang.

Overføring kan kun skje dersom den personen som skal overta reisen, oppfyller reisebyråets nødvendige vilkår og krav for gjennomførelse av reisen, ved avtalens inngåelse. Dette inkluderer pass, visum og helsekrav. 

Muligheten til å overta pakkereisen kan helt eller delvis begrenses av reisebyrået, dersom overføringen ikke er mulig som følge av underleverandørens vilkår. Begrensninger i overføringsmulighetene vil alltid fremgå tydelig i kundes reisedokumenter. I denne sammenheng gjøres det oppmerksom på det faktum at de aller fleste fly, som er inkludert i pakkereiser, ikke kan endres eller refunderes når de først er bestilt (non refundable-billetter). Det vil stå i kunders reisedokumenter dersom flybilletten ikke kan endres eller refunderes. Inneholder pakkereisen en slik type flybillett, vil prisen for billetten gå tapt dersom turen ønskes endret etter bestilling. For navnendringer på flybilletter, vil reisebyrået kreve et behandlingsgebyr på 250 kroner pluss flyselskapets eventuelle behandlingsgebyr.

Kunden og den personen som overtar reisen, er selv ansvarlig for betaling av eventuelle utestående beløp og kostnader som følge av overføringen.  

5.2 Prisendringer

Reisebyrået kan etter avtalens inngåelse foreta endringer i den avtalte prisen for pakkereisen dersom det skjer endringer i:

 • Transportkostnader, inkludert drivstoffpriser
 • Skatter og avgifter eller gebyrer for visse tjenester, som f.eks. flyplass-, havne-, landings-, ellers startavgifter
 • Valutakurser, som brukes på å beregne pakkepriser

Beregningen av disse endringene er gjort i henhold til følgende beregningseksempler: 

Avtalt pris

Endring

Beregning

Ny pris

3700 NOK
Følgende drivstofftillegg:

 250 NOK

Stigning i drivstofftillegg:

60 NOK

250 NOK + 60 NOK

3750 NOK

3700 NOK
Følgende skatter og avgifter:

 620 NOK

Stigning i skatter og avgifter:
120 NOK

620 NOK + 120 NOK

3800 NOK

3700 NOK
utregnet til valutakurs

3.00 (3 NOK = 1)

Kursendring: 3.0 til 3.1

(3700 NOK / 3.00)*3.1

3800 NOK


Reisebyrået informerer kunden om prisøkninger og prisreduksjoner så snart som mulig etter at dette er avgjort. Prisen kan maks øke med 10% av pakkeprisen og dette kan senest skje 20 dager før avreise. Hvis økningen er mer enn 10% av pakkeprisen, vil kunden ha rett til å kreve å heve kjøpet.

5.3 Kundens endring av pakkereisen

Dersom kunden ønsker å gjøre endringer i pakkereisen, bør kunden kontakte reisebyrået så raskt som mulig. Dersom det er mulig for reisebyrået å endre pakkereisen, må kunden dekke de ekstra kostnadene som endringen innebærer. Reisebyrået er ikke forpliktet til å gjøre endringer i pakkereisen.  

Dersom kunden ønsker å foreta endringer, og det ikke er mulig, anses endringene som en avbestilling av pakkereisen, jf. avsnitt 6.2, og en ny bestilling.

5.4 Reisebyråets endringer av pakkereisen

Dersom reisebyrået må avlyse reisen eller ikke kan gjennomføre reisen som avtalt, informeres kunden raskest mulig om dette, samt opplyses om kundens rettigheter.

Dersom reisebyråets endringer i avtalen er vesentlige, eller dersom reisen blir kansellert uten at dette skyldes kundens forhold, har kunden følgende rettigheter:

 • Kunden kan heve avtalen og få tilbakebetalt samtlige beløp som er innbetalt i forhold til avtalen, eller
 • Kunden kan delta i en annen pakkereise etter eget valg, forutsatt at reisebyrået uten ugrunnet kostnader eller tap kan tilby dette

Kunden skal informere reisebyrået om sitt valg innen rimelig tid etter av informasjonen om endringene er mottatt av kunden. Velger kunden å delta i en pakkereise av høyere verdi, må kunden betale prisforskjellen. Har pakkereisen en lavere verdi enn den opprinnelige pakkereisen, skal reisebyrået derimot tilbakebetale kunden prisforskjellen.

6. Oppsigelse:

6.1 Angrerett

For kjøp av pakkereiser inngår det ingen angrerett, se. Forbrukeravtaleloven § 2 nr. 4. 

6.2 Avbestilling av pakkereisen

Angrer kunden sin bestilling, skal dette meldes til Nortlander senest 48 timer etter bestilling ellers betraktes bestillingen som bindende.

Kunden har rett til å avbestille reisen på nedenforstående vilkår:

Gratis avbestilling innen den den 1 september. 

Ved avbestilling senest 6 uker før avtalt reisedag tilbakebetales det til kunden innbetalte beløp med fradrag av 10 % av reisens pris, minst depositum.

Ved avbestilling senest 2 uker før avtalt reisedag har arrangøren rett til, utover depositum, å beregne seg til 50 % av reisens pris.

Ved avbestilling senere en 2 uker før avtalt reisedag har arrangøren rett til å å beregne seg til den totale pris for reisen.

I alle de nevnte tilfellene er sykdomsavbestillingsforsikringen tapt.

6.3 Avbestilling i tilfelle av krigshandlinger mv.

Kunden kan gratis avbestille en pakkereise, dersom det innen en periode på 14 dager før pakkereisens påbegynnelse, dersom det på reisemålet eller i nærheten av dette forekommer: Krig, naturkatastrofer, dødelig og smittsom sykdom eller andre assimilerte hendelser.

For at kunden kan avbestille gratis, skal den hendelsen som gir rett til avbestilling være fastslått eller dokumentert på en tilstrekkelig objektiv måte, f.eks. utenriksministeren, helsemyndighetene mv.

Den ansvarsfrie avbestillingsretten gjelder imidlertid ikke, dersom kunden ved avtalens inngåelse kjente de gjeldene hendelsene, eller at hendelsen ble allmenn kjent. Kan kunden ikke avbestille gratis i forhold til nevnte, gjelder de ordinære avbestillingsreglene, jf. avsnitt.

For rundreiser, har kunden alene rett til å avbestille den delen av pakkereisen som foregår i det frarådete området. Dersom denne delen av pakkereisen utgjør en vesentlig del av pakkereisen, har kunden imidlertid rett til å fullstendig avbestille reisen.

7. Mangler og reklamasjon:

Dersom du mot forventning opplever mangler i reisen din, har du plikt til å raskest mulig informere oss om dem. Det skal du gjøre slik at vi har mulighet til å rette dem opp. Du skal klage til Nortlander SkiTours og informere hvilke av våre lokale representanter eller underleverandører som leverer den ytelsen som er mangelfull.

Dersom våre representanter eller underleverandører ikke løser problemet, skal du straks kontakte Nortlander Skitours på telefon: 81 55 21 75 eller email: info@nortlander.no. Dersom du ikke overholder disse retningslinjene, kan du miste retten til å klage over manglene i henhold til pakkereiselovens bestemmelser.

8. Begrensninger i reisebyråets erstatningsansvar:

Flyselskapet har det direkte ansvaret for transportens korrekte gjennomførelse av Warszawa - og Montreal konvensjonene, EU-forordningen 889/2002 og 261/2004, og luftfartsloven.

Reisebyrået begrenser sitt ansvar til enhver tid til gjeldende grenseverdier fastsatt i Warszawa -og Montreal-konvensjonene (flytransport), Athen-konvensjonen og EU-forordning 392/2009 (maritim transport) og COTIF-konvensjonen og EU-forordning 1371/2007 (transport). Reisebyråets erstatningskrav kan derfor ikke overstige det beløpet som gjelder for transportører som har det direkte ansvaret for transporten.  

Den gjeldene SDR kursen (XDR) kan finnes på www.nationalbanken.dk

Begrensingene på maksimal erstatning under Warszawa - og Montreal konvensjonen er satt til:  

 • Ved dødsfall eller personskade: 113 100 SDR- dersom flyselskapet kan bevise at det ikke var uaktsomt eller handlet feil, eller dersom hendelsen skyldes tredjeparts uaktsomhet eller ukorrekt oppførsel
 • I tilfelle av skade forårsaket av forsinkelser for passasjerer: 4694 SDR
 • Ved ødeleggelse, tap, skade eller forsinkelse av bagasje: 1131 SDR

Begrensingene på maksimal erstatning under Aten-konvensjonen og EU-forordning 392/2009 er satt til:

 • i tilfelle dødsfall eller personskade: 250 000 SDR til 400 000 SDR- alt etter skadeårsaken samt transportørens uvisse skyld
 • Ved ødeleggelse, tap eller skade på håndbagasje: 2250 SDR
 • Ved ødeleggelse, tap eller skade på kjøretøy, inkludert bagasje i eller på kjøretøyet: 12700 SDR
 • Transportøren er kun ansvarlig for skader forårsaket på grunn av feil fra deres side
 • Ved ødeleggelse, tap eller skade på annen bagasje enn håndbagasje og transportmidler: 3375 SDR

Såkalte ”verdisaker” blir ikke erstattet av regelsett

Begrensingene på maksimal kompensasjon for COTIF-konvensjonen og EU-forordning 1371/2007 er satt til:

 • Ved dødsfall eller personskade: 175 000 SDR
 • Ved tap eller skade på artikler: 1400 SDR
 • Ved totalt eller delvis tap av kjøretøy: 8000 SDR
 • Ved skade på ting lagt igjen i bilen: 1400 SDR- Transportøren er kun ansvarlig for skader forårsaket på grunn av feil fra deres side 

9. Reklamasjoner etter reisens avslutning

Krav om erstatning, proporsjonal reduksjon i prisen (kompensasjon) eller ulempetillegg- som følge av mangler som er blitt reklamert riktig for, og som ikke er rettet av reisebyrået- må innen rimelig tid, etter avslutning av reisen bli fremlagt for reisebyrået. Om dette ikke blir gjort, vil kunden miste sin rett til å gjøre krav mot gjeldene byrå.

10. Jurisdiksjon og lovvalg

Dersom enighet om erstatningskrav og/eller beløp ikke oppnås ved klage til reisebyrået eller formidleren, så kan kunden sende klage til: Pakkerejseankenævnet, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte. Reisebyrået er- som følge av medlemskap av Danmarks Rejsebureau Forening- forpliktet til å oppfylle kjennelser fra Pakkerejseankenævnet  med mindre foreningens styre gir dispensasjon fra disse kravene fordi kjennelsen skal bli bragt inn for en dansk domstol, jf. Foreningens bestemmelser.  

Alle uoverensstemmelser som måtte oppstå av en gitt avtales tilblivelse og/ eller oppfyllelse, og som ikke kan løses mellom partene alene eller ved Pakkerejseankenævnet, skal henvises til de danske nasjonale domstolene for endelig avgjørelse, og vil være underlagt dansk rett.  

11. Prisgaranti

Reisebyrået gir prisgaranti på alle reiser i katalogen. Reisebyrået setter prisen ned når følgende betingelser er oppfylt: Kunden må kunne skriftlig dokumentere at det nøyaktig samme produktet kan bestilles og er ledig i samme periode og under tilsvarende betingelser hos en annen dansk reisearrangør. Den skriftlige dokumentasjonen med offisiell prisliste skal være sendt inn til reisebyrået senest 14 dager etter bestillingen av reisen og senest 15/12-2016. Prisgarantien gjelder frem til 01/12-2016 og omfatter utelukkende offisielle listepriser.

12. Snøgaranti

For å sikre kunden i tilfelle det er ikke er nok snø, kan det på forhånd tegnes en snøgaranti når man bestiller reisen. Snøgarantien beskytter kunden dersom det skulle være mangel på snø på bestemmelsesstedet, slik at kunden uten kostnader kan bli flyttet til en destinasjon med snø, eller alternativt bli transportert til et område med mulighet for skikjøring. Nortlander Skitours A/S garanterer minimum 5 dagers skikjøring per ukesreise. Normalt planlegges det å kunne tilby skidager fra kl. 10-16, men skidagene kan i noen tilfeller bli redusert på grunn av medgående tid til transport.  

Anvendelsen av snøgaranti forutsetter at skikjøring er umulig på det gjeldende reisemålet, det vil si at samtlige heiser er innstilt og bakkene er lukket. Reisebyrået konverterer heiskortet og dekker eventuelle ekstraomkostninger i forbindelse med kjøp av heiskort til nytt skiområde. Dersom situasjonen blir slik at reisebyrået må flytte kunden til et nytt reisemål med snø, vil reisebyrået tilby kunden en reise med samme type innkvartering og ytelser som gjaldt for den opprinnelige reisen.

Snøgarantien kan tegnes på alle reisene til Alpene og skal bestilles samtidig som man bestiller reisen. Prisen er 375 kroner per person. Snøgarantien gjelder kun for den enkelte kunden, så alle deltakerne må ha tegnet sin egen snøgarantien for at alle blir flyttet til et nytt reisemål.

13. Gruppereisevilkår

A) Ved en gruppereisebestilling skal det være minst 15 personer som bestiller sammen og reiser på samme booking-nummer. Innunder gruppereisebestilling faller også utdannelsesinstitusjoner, som blant annet videregående, handelsskoler og ungdomsskoler.

B) Gruppen skal utpeke en gruppeleder som foretar bestillingen og mottar informasjon fra Nortlander Skitours A/S. Gruppelederen har ansvaret for betalingen av reisens pris.

C) Ved gruppereiser fra utdannelsesinstitusjoner, er påmeldingen til deltakeren individuell via gruppens egen hjemmeside. Hver enkelt deltaker er selv ansvarlig for sin bestilling og betaling. Spørsmål om gruppereisen stilles direkte til Nortlander Skitour A/S.

D) Avbestillingsvilkår for grupper. Reisende som bestiller sin reise gjennom en gruppeleder skal henvende seg til gruppelederen ved avbestilling ettersom gruppelederen vil ha kontakten med Nortlander Skitours A/S. Reisende som bestiller reisen sin gjennom en gruppehjemmeside, skal henvende seg direkte til Nortlander Skitours A/S ved avbestilling. Hvis en person i en gruppe avbestiller sin reise, tilpasses den eksisterende bookingen med det nye antallet reisende. Dette kan påvirke rabatter og det kan komme tillegg for eventuelle tomme senger. Utover dette, gjelder våre generelle reisebetingelser for endringer mv.

E) Ved bestilling av gruppereise fra utdannelsesinstitusjoner inngår transport, innkvartering og heiskort. Innkvarteringen er uspesifisert inntil ca. 3 uker før avreisen, men den generelle informasjonen når det gjelder innkvartering vil være å finne på gruppens hjemmeside. Når innkvarteringen blir spesifisert på gruppens hjemmeside, vil det fremgå hvor mange sengeplasser det er i hver leilighet. Det samlede antall senger vil passe til gruppens størrelse, og den enkelte deltakeren velger selv sin seng og innkvartering ut fra de ledige plassene.