Reisebetingelser

Informasjon før du booker Reisevilkår

Vilkårene regulerer avtaleforholdet mellom Nortlander SkiTours A/S (i det følgende reisebyrået) og kunder (i det følgende kunden), som kjøper en pakkereise. Avtalen inngås og gjennomføres i overenstemmelse med” pakkerejseloven” (lov nr. 1666, 26 desember 2017 om pakkereiser og sammenkoblede reisearrangementer).

 1. Avtaleinngåelse: 

1.1 Inngåelsen

En avtale om kjøp av en pakkereise mellom kunden og reisebyrået er inngått og bindende for begge parter, når tilbudet aksepteres av kunden. Dersom kunden ikke betaler depositum innen fristen, anses dette som en annullering fra kundens side, og reisebyrået er dermed ikke lenger forpliktet av avtalen.

1.2 Reisedokumenter

Reisebyrået sender etter avtalens inngåelse Bookingsbekreftelser til kunden per e-mail. Etter kunden har innbetalt depositum, sendes de resterende reisedokumentene. Ønskes dokumentene sendt med posten, legges det til et administrasjonsgebyr på 100 kroner.

Videresendelse av reisedokumenter samt annen korrespondanse mellom kunden og reisebyrået, under endringer i pakkereisen, foregår på kundens oppgitte postadresse eller e-mailadresse. Kunden er dessuten forpliktet til å oppgi de kontaktopplysninger som er nødvendige, for at reisebyrået kan kontakte kunden både før og under reisen.

Dersom kunden ikke mottar bookingsbekreftelse innen 24 timer etter aksept av tilbudet, skal kunden straks kontakte reisebyrået. Kunden skal også kontakte reisebyrået dersom de resterende reisedokumentene ikke mottas innen 72 timer etter innbetaling av depositumet. Dersom kunden har oppgitt en e-mailadresse, skal kunden på forhånd sjekke spam-filteret.  

Kunden har plikt ved mottagelse av dokumenter å gjennomgå de mottatte reisedokumentene og «praktiske opplysninger» (se avsnitt 4.3.), og straks kontakte reisebyrået dersom opplysningene ikke er i overenstemmelse med det avtalte.  

 1. Pris og betaling:

2.1. Pris

Reisens pris er en såkalt totalpris, noe som innebærer at den omfatter samtlige, de i programmets eller avtalens nevnte ytelser, samt alle obligatoriske skatter, avgifter, gebyrer og/eller tillegg med videre.

På destinasjonene kan det forekomme innkrevinger av lokale gebyr, entreer og avgifter, som det ikke er mulig å innkreve ved avtalens inngåelse, da disse betalingene er relatert direkte til lokale regler eller til forbruk av ekstra ytelser ut over hva som fremgår i avtalen.

Dersom intet annet er anført, er reisens pris per person, basert på det antall deltagere leiligheten/hotellrommet er beregnet for. Benyttes innkvartering av et færre antall personer, vil dette oftest medføre innkreving av tillegg for tomme senger, uansett om dette skjer etter avtalens inngåelse eller skjer som konsekvens av en etterfølgende uforutsett hendelse, for eksempel av deltagerens (kunde) sykdom.

Avregnes en del av pakkereisens pris i annen valuta enn NOK, vil dette beløpet eller dets andel av den samlede prisen fremgå i fakturaen. Utenlandske valuta som anvendes i beregningen av pakkereisens pris, vil fremgå i fakturaen, med angivelse av valutabetegnelse, kursen for denne, samt datoen for den fastsatte kurs.

 

2.2. Betaling

Dersom kunden ikke holder sin del av avtalen for det som gjelder betaling, har reisebyrået rett til å annullere avtalen. I slike tilfeller har reisebyrået rett til betaling av det beløpet som kunden ville miste etter reglene i avsnitt 6.2., dersom kunden avbestilte reisen på dagen for den manglende betaling.

Med mindre annet er oppgitt, må registreringsavgiften betales senest tre dager etter reservasjonen av turen. Registreringsavgiften for turen er NOK 1500 per person hvis ikke noe annet er avtalt. Slutt-betaling skal være hos reisebyrået senest 60 dager innen avreise. Hvis du bestiller senere enn 60 dager før avreise skal hele reisens pris betales omgående.  

3.2. Avbestillingsforsikring og reiseforsikring

Før avtalen inngås, gir reisearrangør informasjon om muligheten eller retten til å signere en forsikring som dekker reisendes utgifter ved avbestilling av reisen (avbestillingsforsikring) eller utgiftene for hjemtransport osv. ved ulykke, sykdom eller død (reiseforsikring) og vilkårene for disse forsikringene. Reisebyrået mottar en provisjon for salg av reiseforsikring. Kunden kan kontakte reisebyrået for å se størrelsen av provisjonen. Reiseforsikringen må utstedes før avgang og vises i reisedokumentasjonen. Avbestillingsvilkårene er videreutviklet på reisearrangørens nettsted.  

 1. Kundens generelle plikter:

4.1. Pass, visum og helseerklæringer (inkludert vaksinasjoner)

Kunden skal være i besittelse av et gyldig pass med minimum seks måneders gyldighet ved reisens avslutning, samt for turens nødvendige dokumenter, inkludert visum og bevis av nødvendige vaksiner.

Reisebyrået informerer ved inngåelse av avtalen kunden om pass og visumregler og andre nødvendige dokumenter og vilkår for turen. For noen land er det spesielle regler for innreise og utreise. Dersom dette er tilfelle, vil det informeres om det i avtalen. Kunden kan ta kontakt med reisebyrået for ytterligere informasjon om disse reglene.  

Reisebyråets opplysninger om pass og visumregler til kunden, tar utgangspunkt i reglene for norske statsborgere. Se www.regjeringen.no for mer informasjon.

4.2. Personer med nedsatt mobilitet

I tillegg, før kontrakten er avsluttet, kan den reisende be om nøyaktig informasjon fra reisearrangøren om reisens egnethet i forhold til den reisendes behov. En slik forespørsel forutsetter at den reisende gir reisearrangøren all nødvendig og relevant informasjon om den reisendes behov.

4.3. Navn på reisedokumentet

Kunden er ansvarlig for at de navnene som fremgår i reisedokumenter og bookinger, er identiske med det fulle navnet som står i kundens pass. Blir kunden oppmerksom på uoverensstemmelser mellom reisedokumentet og pass, skal kunden straks kontakte reisebyrået. De vil da sørge for å korrigere feilen. Avhenger avviket av kunden, vil tilhørende kostnader bæres av ham. Dersom endringer ikke er mulig, kan kunden ikke holde reisebyrået ansvarlig.

4.4. Punktlig oppmøte

Dersom flyreiser er en del av pakkereisen, må disse brukes i riktig rekkefølge. Dersom kunden ikke bruker flybillettene i riktig rekkefølge, vil flyselskapet annullere de resterende flystrekningene. Kunden kan altså ikke bare benytte seg av enkelte strekninger av en flyreise. F.eks. kan ikke kunden kun benytte seg av hjemreise.

Kunden må ha gjennomført innsjekking i henhold til reiseruten eller andre klare instruksjoner om fastsatte tider og steder for siste check-in på til- og hjemreisen. Kunden er ansvarlig for å gjøre oppmerksom og gi beskjed i check-in køen, dersom kunden må forutse at han/hun ikke vil nå å fullføre innsjekking innenfor de fastsatte tider.

Kunden skal holde seg selv underrettet om hjemreisetidspunktet. Kunden skal også orientere seg i god tid før hjemreise om det er blitt gjort eller annonsert noen endringer av det hjemreisetidspunket som ble angitt i reisedokumentene. Meddelelse om slike endringer vil bli videreformidlet til kunden individuelt eller ved oppslag på et forhåndsbestemt sted av enten reisebyrået, representanter for denne eller reisebyråets underleverandører.

Kunden skal løpende holde seg oppdatert om avgangsstider og tider for de inkluderte transportmidler. Dette kan f.eks. skje ved straks etter ankomst til en flyplass å sjekke oversiktsskjemaene og kontakte flyplasspersonalet hvis det er tvil om hvilken terminal eller gates, flyet går fra. Terminal- og gate-endringer skjer ofte og er utenfor reisebyråets kontroll.

4.5. Ordensbestemmelser

Kunden skal rette seg etter de ordensbestemmelser som gjelder for alle pakkereisens underleverandører som f.eks. hoteller, flyplasser, transportmidler osv.

Kunden skal opptre slik at andre reisende ikke føler seg plaget. I grove eller gjentatte tilfeller kan en upassende oppførsel føre til at kunden av reisebyrået eller dets representativere, bortvises fra å videre delta på reisen. I slike tilfeller er kunden ansvarlig for egen hjemtransport og utgifter som følges av dette. Kunden som har blitt bortvist er ikke berettiget å motta noen form for tilbakebetaling av pakkereisens pris.

4.6. Manglende dokumenter

Overholder kunden ikke kravene til pass, visum eller vaksiner, angivelse av korrekt navn på reisedokumentet samt gjennomgang av reglene om punktlig oppmøte og ordensbestemmelser, kan kunden ikke kreve noe av agent, mellommann eller underleverandør for pakken, for konsekvensene eller tapene som manglene etterlevelse av kundens generelle plikter medfører.  

 1. Endringer av den inngåtte avtalen

 5.1 Overføring av pakkereisen

Pakkereisen kan overføres til en annen person mot et eventuelt gebyr tilsvarende de omkostningene det vil koste for endringene frem til 7 dager før avreise. Det kan ikke garanteres at overføring mindre enn 7 dager innen avreise er mulig. Det kostet et gebyr (som kan opplyses via telefon) ved rutefly, samt alternative innkjøpte flyavganger. Gebyret vil avhenge av flyselskapets gebyr på den gjeldende datoen for endringen.

Overføring kan kun skje dersom den personen som skal overta reisen, oppfyller reisebyråets nødvendige vilkår og krav for gjennomførelse av reisen, ved avtalens inngåelse. Dette inkluderer pass, visum og helsekrav. 

Muligheten til å overta pakkereisen kan helt eller delvis begrenses av reisebyrået, dersom overføringen ikke er mulig som følge av underleverandørens vilkår. Begrensninger i overføringsmulighetene vil alltid fremgå tydelig i kundes reisedokumenter.

I denne sammenheng gjøres det oppmerksom på det faktum at de aller fleste fly, som er inkludert i pakkereiser, ikke kan endres eller refunderes når de først er bestilt (non refundable-billetter). Det vil stå i kunders reisedokumenter dersom flybilletten ikke kan endres eller refunderes. Inneholder pakkereisen en slik type flybillett, vil prisen for billetten gå tapt dersom turen ønskes endret etter bestilling.

Kunden og den personen som overtar reisen, er selv ansvarlig for betaling av eventuelle utestående beløp og kostnader som følge av overføringen.  

5.2 Prisendringer

Så snart kunden har innbetalt depositumet, fastholdes den avtalte prisen, og verken prisstigninger eller prisfall kan gjøres gjeldene.

5.3 Kundens endring av pakkereisen

Dersom kunden ønsker å gjøre endringer i pakkereisen, skal kunden kontakte reisebyrået så raskt som mulig. Dersom det er mulig for reisebyrået å endre pakkereisen, må kunden dekke de ekstra kostnadene som endringen innebærer. Reisebyrået er ikke forpliktet til å gjøre endringer i pakkereisen.

Dersom kunden ønsker å foreta endringer, og det ikke er mulig, anses endringene som en avbestilling av pakkereisen, jf. avsnitt 6.2, og en ny bestilling.

5.4 Reisebyråets endringer av pakkereisen

5.4.1 Uvesentlige endringer

Reisebyrået kan ansvarsfritt foreta uvesentlige endringer i pakkereisen uten kundens samtykke frem til reisen starter. Kunden er pålagt å godta slike endringer dersom reisebyrået klart og tydelig har informert kunden om de gjeldene endringene før pakkereisens start.

 5.4.2 Andre endringer

Dersom reisebyrået, før pakkereisens start, enten:

 • Foretar vesentlige endringer i pakkereisen
 • Eller ikke kan levere bestemte tjenester som kunden har bedt om og som reisebyrået har akseptert å levere,

har kunden følgende rettigheter:

 • Kunden kan heve avtalen og få tilbakebetalt samtlige beløp som er innbetalt i forhold til avtalen, eller
 • Kunden kan delta i en annen pakkereise etter eget valg, forutsatt at reisebyrået uten kostnader eller tap kan tilby dette

Reisebyrået er forpliktet til å kontakte kunden uten unødig forsinkelse for å informere om vesentlige endringer og informere om hvilken betydning de kan ha for pakkereisens pris. Reisebyrået skal i sin henvendelse fastsette en rimelig frist for når kunden skal informere om sin beslutning, og videreformidle at konsekvensen av å ikke overholde fristen vil innebære at kunden anses å ha akseptert endringer dekket av 5.4.2. Kunden kan i visse situasjoner ha rett til erstatning dersom det har forekommet et økonomisk tap til følge av overstående vesentlige endringer som skyldes uunngåelige og eksepsjonelle omstendigheter.  

5.4.3 Avgangstider

Alle avgangstider er foreløpige frem til 20 dager før avreise, og er derfor ikke bekreftet ved tidlig bestilling. Tider som er angitt på reisedokumentene kan endres ved en eller flere anledninger. Reisebyrået skal senest 20 dager før avreise bestemme den bestemte avreisetiden. Hvis avgangstidene for til- og hjemreise avviker mer enn 8 timer fra de foreløpige avgangstidene, har kunden rett til å heve avtalen. Dersom kunden ønsker å avbryte avtalen skal reisebyrået informeres om dette så snart som mulig etter at kunden har blitt informert om endringene.

 1. Oppsigelse av avtalen

6.1 Angrerett

For kjøp av pakkereiser gjelder ingen angrerett, Forbrugeraftaleloven § 18.2.1 samt § 7.2.5, som utelukker personbefordring fra forbrukeravtalen.

6.2 Avbestilling av pakkereisen

6.2.1 1 Vanlige avbestillingsvilkår av pakkereisen

Kunden kan avbestille pakkereisen før reisens har startet etter følgende standardregler, med mindre reisebyrået før avtalens inngåelse har informert skriftlig om at avbestillingen vil skje etter en individuell beregning av avbestillingskostnadene, svarende til pakkereisens pris med fradrag av sparte omkostninger og eventuelle inntekter fra salg av de avbestilte reiseytelsene.  

 • Ved avbestilling senest 60 dager før avreisedagene mistes det innbetalte depositumet samt eventuell avbestillingsforsikring
 • Skjer avbestillingen senere enn 60 dager før avreise og inntil 14 dager for avreisedagen, har reisebyrået rett til utover depositumet, å kreve opp til 50% av reisens totale pris.
 • Skjer avbestillingen senere enn 14 dager før avreise, har reisebyrået rett til å kreve den totale prisen for reisen i avbestillingsgebyr.

Den reisende kan, etter forespørsel, få en begrunnelse for avbestillingsgebyrets størrelse. Ved avbestilling av hele reisen er det ikke mulig å få refundert delelementer av reisen som for eksempel heiskort, skiskole, transport osv. da det inngår og er en del av pakkereisen.

6.2.2 Avbestilling i tilfelle av krigshandlinger mv.

Kunden kan gratis avbestille en pakkereise dersom det på reisemålet eller i nærheten av dette forekommer uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter som vesentlig berører leveringen av pakkereisen eller av transporten av passasjeren til destinasjonen.

For at kunden kan avbestille gratis, skal den hendelsen som gir rett til avbestilling være fastslått eller dokumentert på en tilstrekkelig objektiv måte, f.eks. utenriksministeren, helsemyndighetene mv.

Kunden har i tilfelle av gratis avbestilling rett til full refundering av reisens pris, men har ikke rett til ytterligere kompensasjon fra reisebyrået.

Den ansvarsfrie avbestillingsretten gjelder imidlertid ikke, dersom kunden ved avtalens inngåelse kjente de gjeldene hendelsene, eller at hendelsen ble allmenn kjent. Kan kunden ikke avbestille gratis i forhold til nevnte, gjelder de ordinære avbestillingsreglene, jf. Avsnitt 6.2.

6.2.3 Tidspunkt for tilbakebetaling og beregning av avbestillingsgebyr

Tilbakebetaling av beløp etter punkt 6.2.1 og 6.2.2. skal skje senest 14 dager etter kundens avbestilling av pakkereisen, hvorfor beregningen av avgiften for individuell avbestilling også senest beregnes ved dette tidspunktet i forhold til muligheten til muligheten for å selge de avbestilte reisetjenestene.  

6.3 Reisebyråets oppsigelse

6.3.1 Oppsigelse på grunn av for lavt bestillingsantall

Dersom det nødvendige antallet deltakere ikke oppnås innen det avgitte tidspunktet (30 reisende på bussreise og 80 reisende på flyreiser) kan reisebyrået fri fra ansvar heve avtalen om pakkereisen. Reisebyrået informerer da kunden om hevelsen av avtalen innen den avtalte tidsfristen, men ikke senere enn

 • 20 dager før pakkereisens start, dersom reisens lengde overstiger seks dager
 • 7 dager før pakkereisens start, dersom reisens lengde er mellom to til seks dager
 • 48 timer før pakkereisens start, dersom reisens lengre er kortere enn to dager

6.3.2 Oppsigelse av avtalen grunnet uunngåelige og uforutsette omstendigheter

Reisebyrået kan fri fra ansvar heve avtalen dersom reisebyrået ikke kan oppfylle avtalen grunnet uunngåelige og uforutsette omstendigheter og reisebyrået informerer kunden uten unødig forsinkelse før pakkereisen starter. Kunden vil i slike situasjoner få reisens innbetalte beløp refundert senest 14 dager etter oppsigelser, og kunden vil ikke ha krav på erstatning.

7. Mangler og reklamasjon:

Dersom kunden opplever mangler i reisen sin- underveis eller på reisen- har kunden plikt til å raskest mulig informere reisebyrået, guiden på destinasjonen eller underleverandøren som det angår, om dem.

Dersom reisebyråets Guider eller underleverandører ikke løser problemet eller kundens ikke opplever hjelpen tilfredsstillende, skal direkte reklamere til reisebyrået. Kunden skal sikre seg om at reklamasjonen blir notert av reisebyråets medarbeidere og/eller underleverandører på stedet- for eksempel gjennom et notat i en hotellbok eller i annen skriftlig form. Utover dette bør kunden sørge for å få en kvittering for reklamasjonen.

Dersom kunden ikke overholder disse retningslinjene, kan kunden miste retten til å klage over manglene i henhold til pakkereiselovens bestemmelser senere og kompensasjon. Omtale av feil og mangler i reisebyråets spørreskjema regnes ikke som en offisiell klage.

8. Begrensninger i reisebyråets erstatningsansvar:

Flyselskapet har det direkte ansvaret for transportens korrekte gjennomførelse av Warszawa - og Montreal konvensjonene, EU-forordningen 889/2002 og 261/2004, og luftfartsloven.

Reisebyrået begrenser sitt ansvar til enhver tid til gjeldende grenseverdier fastsatt i Warszawa -og Montreal-konvensjonene (flytransport), Athen-konvensjonen og EU-forordning 392/2009 (maritim transport) og COTIF-konvensjonen og EU-forordning 1371/2007 (transport). Reisebyråets erstatningskrav kan derfor ikke overstige det beløpet som gjelder for transportører som har det direkte ansvaret for transporten.

Begrensingene på maksimal erstatning under Warszawa - og Montreal konvensjonen er satt til:

 • Ved dødsfall eller personskade: 113.100 SDR- dersom flyselskapet kan bevise at det ikke var uaktsomt eller handlet feil, eller dersom hendelsen skyldes tredjeparts uaktsomhet eller ukorrekt oppførsel
 • I tilfelle av skade forårsaket av forsinkelser for passasjerer: 4.694 SDR
 • Ved ødeleggelse, tap, skade eller forsinkelse av bagasje: 1.131 SDR

Begrensingene på maksimal erstatning under Aten-konvensjonen og EU-forordning 392/2009 er satt til:

 • i tilfelle dødsfall eller personskade: 250.000 SDR til 400.000 SDR- alt etter skadeårsaken samt transportørens uvisse skyld
 • Ved ødeleggelse, tap eller skade på håndbagasje: 2.250 SDR
 • Ved ødeleggelse, tap eller skade på kjøretøy, inkludert bagasje i eller på kjøretøyet: 12.700 SDR. Transportøren er kun ansvarlig for skader forårsaket på grunn av feil fra deres side
 • Ved ødeleggelse, tap eller skade på annen bagasje enn håndbagasje og transportmidler: 3.375 SDR

Såkalte ”verdisaker” blir ikke erstattet av regelsettene.

Begrensingene på maksimal kompensasjon for COTIF-konvensjonen og EU-forordning 1371/2007 er satt til:

 • Ved dødsfall eller personskade: 175.000 SDR
 • Ved tap eller skade på artikler: 1.400 SDR
 • Ved totalt eller delvis tap av kjøretøy: 8.000 SDR
 • Ved skade på ting lagt igjen i bilen: 1.400 SDR- Transportøren er kun ansvarlig for skader forårsaket på grunn av feil fra deres side

Hvis ansvaret for transporten ikke er begrenset i annen EU-lovgivning eller internasjonale konvensjoner, begrenser reisebyrået ansvaret sitt til tre ganger pakkereisens samlede pris. 

9. Reklamasjoner etter reisens avslutning

Krav om erstatning og/eller forholdsmessig avslag på reisens pris - som følge av mangler som er blitt reklamert riktig for, og som ikke er rettet av reisebyrået- må innen rimelig tid, etter avslutning av reisen bli fremlagt for reisebyrået. Om dette ikke blir gjort, vil kunden miste sin rett til å gjøre krav mot gjeldene byrå. Reklamasjoner over feil eller mangler som ikke kunne løses på destinasjonen, skal sendes skriftlig til reisebyrået senest 4 uker etter hjemkomst. Klager kan gjøres gjennom våre reklamasjonsformular på hjemmesiden.

www.nortlander.no

10. Tilgang til avregning ved utbetaling av erstatning og/eller kompensasjon

Kunden skal ved fremleggelsen av reklamasjonen sin til reisebyrået opplyse om kunden også har søkt om erstatning eller kompensasjon fra transportøren på grunnvalg av EU forskrifter om passasjerers rettigheter og erstatningsansvar ved transport av passasjerer og de internasjonale konvensjonene som også regulerer dette forholdet. Hvis kunden har mottatt erstatning og/eller kompensasjon fra transportøren, har reisebyrået rett til å avgjøre erstatning og/eller kompensasjon i henhold til pakkereiseloven og sammenkoblede reisearrangement fra den erstatningen og/eller kompensasjonen som kunden har mottatt fra transportøren.

11. Rettslig og lovgivningsmessig valg

Dersom enighet om erstatningskrav og/eller beløp ikke oppnås ved klage til reisebyrået eller formidleren, så kan kunden sende klage til: Pakkerejseankenævnet, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte.

Pakkereje-Ankenævnets nettsted er www.pakkerejseankenaevnet.dk.

Klager til Pakkereje-Ankenævnet kan også leveres inn gjennom den europeiske plattformen for uoverensstemmelser online på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Reisebyrået er- som følge av medlemskap av Danmarks Rejsebureau Forening- forpliktet til å oppfylle kjennelser fra Pakkerejseankenævnet med mindre foreningens styre gir dispensasjon fra disse kravene fordi kjennelsen skal bli bragt inn for en dansk domstol, jf. Foreningens bestemmelser.

Alle uoverensstemmelser som måtte oppstå av en gitt avtales tilblivelse og/ eller oppfyllelse, og som ikke kan løses mellom partene alene eller ved Pakkerejseankenævnet, skal henvises til de danske nasjonale domstolene for endelig avgjørelse, og vil være underlagt dansk rett.

12. Garanti i reisegarantifondet

I tilfelle av konkurs, har reisebyrået stilt en garanti for tilbakebetaling av kundens betalinger hos: Rejsegarantifonden, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte infopakkerejseankenaevnet.dk 45461100.

13. Reisende under 18 år

Om den reisende er under 18 år og reiser uten foreldre, skal dette angis ved bestillingen av reisen. Innen betaling av bestillingsgebyret skal en fullmakt fra foreldre sendes inn som godkjenner den mindreåriges reisedeltakelse. Foreldrefullmakt er på reisebyråets nettside.

14. Transport og bagasje

14.1 Skitransport

Ved bestilling av skitur med fly er det begrenset plass til skiutstyr på flyet. Dersom kunden ikke har bestilt skitransport ved kjøpet av reisen, er det ingen garanti for at det er mulig å gjøre det i ettertid.

15. Tilkoblede reiser

Reisebyrået er kun ansvarlig for tilkoblingstransport dersom dette er blitt markedsført som en del av en pakkereise og/eller det har blitt avtalt.  

16. Forsinket avreise og/eller hjemreise

Kunden skal være forberedt på at det ved transport med for eksempel fly eller buss kan oppstå større eller mindre forsinkelser. I henhold til Pakkerejseloven betraktes ikke forsinkelser som en mangel på reisen. Hvis det skulle oppstå en forsinkelse til destinasjonen, vil det bli foretatt en samlet vurdering avhengig av lengden og betydelsen av forsinkelsen. Veiledende retningslinjer for forsinkelser i forbindelse med pakkereiser anses først å være av betydelig lengde når forsinkelsen til destinasjonen er ovre seks timer. Som utgangspunkt gis det ikke forholdsmessig prisfradrag ved sen hjemkomst. Man kan søke selv om erstatning for eventuell skade til følge av forsinkelsen.

17. Aktiviteter og arrangement i skiområdet

Reisebyrået kan ikke holdes ansvarlig for ubrukte ferieaktiviteter som for eksempel forhåndsbestilte heiskort fordi skiområdet eller deler av det er steng på grunn av lite eller for mye snø, lavinfare, vind eller liknende. All skikjøring i skiområdet og deltakelse på arrangementer er på egen risiko. Reisebyrået har rett til å avlyse/utsette et arrangement ved for få påmeldte, sykdom, dårlig vær og liknende, samt om våre samarbeidspartnere estimerer at det er en risiko i forbindelse med at arrangementet gjennomføres.

18. Eventuelle ønsker forsøkes gjennomføres med kan ikke garanteres

(for eksempel ønsker om rom på samme etasje, spesifikk rom-plassering, utsikt osv.)

19. Det tas forbehold for utskrift og skrivefeil

20. Særskilte vilkår for gruppereiser

20.1 Ved en gruppereisebestilling skal det være minst 15 personer som bestiller sammen og reiser på samme booking-nummer. Innunder gruppereisebestilling faller også utdannelsesinstitusjoner, som blant annet videregående, handelsskoler og ungdomsskoler.

20.2 Gruppen skal utpeke en gruppeleder som foretar bestillingen og mottar informasjon fra reisebyrået. Når gruppelederen får informasjonen anses alle i gruppen å ha blitt informert.  

20.3 Ved gruppereiser fra utdannelsesinstitusjoner, er påmeldingen til deltakeren individuell via gruppens egen hjemmeside. Hver enkelt deltaker er selv ansvarlig for sin bestilling og betaling. Spørsmål om gruppereisen stilles direkte til reisebyrået.

20.4 Ved bestilling av gruppereise fra utdannelsesinstitusjoner inngår transport, innkvartering og heiskort. Innkvarteringen er uspesifisert inntil ca. 3 uker før avreisen, men den generelle informasjonen når det gjelder innkvartering vil være å finne på gruppens hjemmeside. Når innkvarteringen blir spesifisert på gruppens hjemmeside, vil det fremgå hvor mange sengeplasser det er i hver leilighet. Det samlede antall senger vil passe til gruppens størrelse, og den enkelte deltakeren velger selv sin seng og innkvartering ut fra de ledige plassene.

20.5 Avbestillingsvilkår for grupper. Reisende som bestiller sin reise gjennom en gruppeleder skal henvende seg til gruppelederen ved avbestilling ettersom gruppelederen vil ha kontakten med reisebyrået. Reisende som bestiller reisen sin gjennom en gruppehjemmeside, skal henvende seg direkte til reisebyrået ved avbestilling. Hvis en person i en gruppe avbestiller sin reise, tilpasses den eksisterende bookingen med det nye antallet reisende. Dette kan påvirke rabatter og det kan komme tillegg for eventuelle tomme senger. Utover dette, gjelder våre generelle reisebetingelser for endringer mv.